AMDANAF I

Rydw i ar gael i helpu trigolion Gorllewin Caerdydd gydag addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, trafnidiaeth, a materion lleol eraill.

AMDANAF I

Cefais i fy ngeni a’m magu yng ngorllewin Cymru cyn symud i Gaerdydd fwy na 30 mlynedd yn ôl. Ers hynny rydw i wedi byw yn ardal Pontcanna yng Nghaerdydd.

Rydw i’n gyn-swyddog prawf, gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardos yn Nhrelái a Chaerau, ac rydw i wedi bod yn Athro mewn Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roeddwn i hefyd yn addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn yr 1980au a’r 1990au roeddwn i’n gynghorydd Llafur ar Gyngor Sir De Morgannwg, gan arbenigo mewn materion addysg, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg.

Rhwng 2000 a 2010 bûm yn gweithio fel cynghorydd polisi iechyd a chymdeithasol yn Llywodraeth Cymru cyn dod yn bennaeth swyddfa wleidyddol y Prif Weinidog. Mae gen i werth 30 mlynedd o wybodaeth o etholaeth Gorllewin Caerdydd.

Cefais fy ethol yn Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd ym mis Mai 2011. Roeddwn i’n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mawrth 2013 a Phwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan ar gyfer Cyllid Ewropeaidd rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mawrth 2013. Cefais fy mhenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2013.

Cefais fy ailethol yn Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd ym mis Mai 2016. Ychydig ar ôl i Lywodraeth newydd gael ei ffurfio, cefais fy mhenodi’n Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Ym mis Rhagfyr 2018, cefais fy ethol yn Arweinydd Llafur Cymru ac yn fuan ar ôl hynny yn Brif Weinidog Cymru.

YNGLŶN Â GORLLEWIN CAERDYDD

Mae fy ngweledigaeth ar gyfer Gorllewin Caerdydd wedi’i gwreiddio yn fy nghredoau gwleidyddol am greu cymdeithas lle mae ffyniant yn cael ei greu a’i rannu, lle mae cyfleoedd yn cael eu dosbarthu’n deg a lle mae tlodi yn elyn i’w ddiddymu. Uchelgais Llafur ar gyfer Caerdydd a Chymru o hyd yw datblygu cymdeithas fwy cyfartal, lle gall pawb wneud y gorau o’u doniau a’u galluoedd a chyfrannu at fywyd ehangach y gymuned yr ydym yn byw ynddi.

Rwy’n cynrychioli etholwyr y wardiau canlynol: Glan-yr-Afon, Treganna, Trelái, Caerau, Tyllgoed, Llandaf, Radur a Phentre-Poeth, Pentyrch, Creigiau a Sain Ffagan.

Cyfryngau Cymdeithasol

‘Hoffwch’ a ‘Dilynwch’ fy nghyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrchoedd, y newyddion a'r buddsoddiadau diweddaraf yng Ngorllewin Caerdydd.

Load More

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.

CYSYLLTU

Fel eich Aelod o’r Senedd (AS), gallaf helpu etholwyr ar amrywiaeth o faterion, fel addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt i gysylltu â mi. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion llawn y mater dan sylw.

Rydw i hefyd yn cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan ddefnyddio Zoom/Microsoft Teams. Ym mhob sesiwn, byddaf ar gael i helpu gyda materion lleol. Cliciwch yma i drefnu apwyntiad.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept