St Fagans

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2012
Wednesday, 18 July 2012

 

Mark Drakeford: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan.

[Will the Minister make a statement on the future of the Museum of Welsh Life at St Fagans]

 
The Minister for Housing, Regeneration and Heritage (Huw Lewis): I thank the Member for Cardiff West for his question. The St Fagans: National History Museum redevelopment will boost the Welsh economy and ensure that the museum maintains its place at the heart of Wales’s cultural life. It will offer much-improved visitor facilities and tell many more stories about Wales. A decision on the redevelopment’s heritage lottery funding application is expected imminently.

[Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (Huw Lewis): Diolch i’r Aelod dros Orllewin Caerdydd am ei gwestiwn. Bydd y gwaith o ailddatblygu Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn hwb i economi Cymru ac yn sicrhau bod yr amgueddfa yn parhau’n ganolog i fywyd diwylliannol Cymru. Bydd yn cynnig cyfleusterau llawer gwell i ymwelwyr ac yn adrodd llawer mwy o straeon am Gymru. Disgwylir penderfyniad yn fuan ynghylch cais y prosiect ailddatblygu am gyllid gan gronfa dreftadaeth y loteri.]

 
Mark Drakeford: Thank you, Minister, for that answer. Last year was an excellent year for National Museum Wales, with 1.69 million visitors—a record-breaking number. However, we can do even more than that, as you have said. If the Making History project goes ahead in the way that we want it to, as you have said, it will bring enormous economic as well as cultural benefits. Do you agree that we need to work hard to make sure that the local community benefits from that economic impetus, and that the development in St Fagans needs to be managed in a way that brings those benefits while managing the impact that those extra visitors, who we want to see, will have on local facilities?

[Mark Drakeford: Diolch, Weinidog, am yr ateb hwnnw. Roedd y llynedd yn flwyddyn ardderchog i Amgueddfa Cymru, wrth iddi groesawu 1.69 miliwn o ymwelwyr—y nifer fwyaf erioed. Fodd bynnag, gallwn wneud hyd yn oed mwy na hynny, fel yr oeddech yn dweud. Os bydd y prosiect Creu Hanes yn mynd rhagddo fel yr ydym am iddo wneud, fel yr oeddech yn sôn, bydd yn sicrhau manteision sylweddol o safbwynt yr economi yn ogystal â diwylliant. A ydych yn cytuno bod angen inni weithio’n galed i wneud yn siŵr bod y gymuned leol yn elwa o’r hwb economaidd hwnnw, ac yn cytuno bod angen rheoli’r datblygiad yn Sain Ffagan mewn modd sy’n sicrhau’r manteision hynny, gan reoli hefyd yr effaith y bydd yr ymwelwyr ychwanegol, y byddwn am eu gweld, yn ei chael ar gyfleusterau lleol?]

 
Huw Lewis: Quite so. The Member for Cardiff West is quite right to point out that last year was indeed a bumper year for National Museum Wales. There were over 1.69 million visits. It was the best-ever year, which I believe is a result of both the museum’s professionalism and a ringing endorsement of the Welsh Government’s free admissions policy. The changes to St Fagans: National History Museum are planned to be considerable, in terms of scale and scope. I take on board your points. It is very important that the local community—the community of St Fagans—is consulted properly and that we investigate every possible way in which local people as well as the institution itself can benefit from this considerable step change in terms of the provision at St Fagans.

[Huw Lewis: Yn sicr. Mae’r Aelod dros Orllewin Caerdydd yn iawn i nodi bod y llynedd wedi bod yn flwyddyn ragorol yn wir i Amgueddfa Cymru. Cafwyd dros 1.69 miliwn o ymweliadau. Y llynedd oedd y flwyddyn orau erioed, a chredaf fod hynny wedi digwydd o ganlyniad i broffesiynoldeb yr amgueddfa a chymeradwyaeth bendant iawn o bolisi mynediad am ddim Llywodraeth Cymru. Mae disgwyl i’r newidiadau a wneir i Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru fod yn sylweddol, o ran eu maint a’u cwmpas. Rwyf yn derbyn eich pwyntiau. Mae’n bwysig iawn ymgynghori’n briodol â’r gymuned leol—cymuned Sain Ffagan—ac mae’n bwysig iawn ein bod yn ymchwilio i bob ffordd bosibl o sicrhau y gall pobl leol yn ogystal â’r sefydliad ei hun elwa o’r newid sylweddol hwn o ran y ddarpariaeth yn Sain Ffagan.]