Y Gweinidog yn gweithredu i amddiffyn y stoc dai yng Nghymru

Mae mesurau i ddiogelu stoc tai cymdeithasol Cymru wedi’u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru.

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy’n pennu bwriad Llywodraeth Cymru i ddod â’r cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael i ben.

Mae’r cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael yn caniatáu i denantiaid tai cymdeithasol cymwys brynu eu tŷ cyngor neu tŷ cymdeithas dai am ostyngiad o hyd at £16,000.

Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae’r polisi wedi golygu gostyngiad sylweddol yn y stoc tai cymdeithasol. Rhwng 1981 a 2014, cafodd 138,423 o dai cyngor eu gwerthu – mae hyn yn ostyngiad o 45% yn y tai cymdeithasol sydd ar gael pan gyflwynwyd y polisi y tro cyntaf.

Mae’r Gweinidog wedi amlinellu cynllun heddiw i haneru’r gostyngiad mwyaf posibl ar hyn o bryd o £16,000 i £8,000.

Meddai Lesley Griffith:

“Mae nifer o deuluoedd yn dibynu ar dai cymdeithasol er mwyn cael lle diogel a fforddiadwy i fyw ynddo.

“Mae ein cyflenwad o dai o dan bwysau sylweddol ac rydym yn dal i weld tai rhent cymdeithasol yn cael eu tynnu allan o’r stoc tai cymdeithasol oherwydd y cynllun Hawl i Brynu, sy’n golygu bod nifer o bobl fregus yn gorfod aros mwy am gartref. Dyna pam bod angen gweithredu pendant i amddiffyn ein tai cymdeithasol i wneud yn siŵr eu bod ar gael ar gyfer y rhai sydd eu hangen fwyaf.”

Mae Mesur Tai (Cymru) 2011 yn caniatáu i awdurdodau lleol wneud cais am hawl i atal cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael dros dro yn lleol i helpu i fynd i’r afael â’r pwysau am dai. Cyngor Sir Caerfyrddin oedd yr awdurdod lleol cyntaf i ofyn i Lywodraeth Cymru atal y cynllun Hawl i Brynu, a heddiw, cymeradwyodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, gais Sir Gaerfyrddin.