Y Gweinidog yn galw ar siopwyr Cymru i ddal ati a chofio ailddefnyddio’u bagiau siopa

Mae John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon wedi atgoffa siopwyr yng Nghymru i ddal ati ac ailddefnyddio’u bagiau.

Daw sylwadau’r Gweinidog yn sgil y ffigurau diweddaraf gan WRAP UK sy’n dangos bod defnydd bagiau siopa untro yng Nghymru wedi gostwng  79% ers 2010. Mae’r ffigurau’n dangos hefyd bod y cyhoedd yng Nghymru yn ystyried y tâl 5c am fag fel cam cadarnhaol a llwyddiannus.

Dywedodd John Griffiths:

“Mae pobl Cymru wedi dod i arfer yn dda iawn â’r drefn  5c am fag siopa untro a gyflwynwyd  ym mis Hydref  2011. Mae’r archfarchnadoedd ledled Cymru yn llawn o bobl sy’n ailddefnyddio bagiau siopa.

“Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod defnydd bagiau untro yng Nghymru wedi gostwng 79% ers 2010, ac mae hyn yn ganlyniad arbennig o dda. Er hynny, nid oes lle i laesu dwylo.

Mae’r tâl hwn o 5c wedi cael cryn effaith ar sut mae pobl Cymru yn siopa ac mae’n help i’r gymdeithas fod yn llai gwastraffus. Rwy’n annog pawb i ddal ati i ailddefnyddio bagiau pan fo hynny’n bosibl.”

Mae ffigurau WRAP wedi’u seilio ar fagiau untro sy’n cael eu rhoi i siopwyr yn Asda, Co-operative Group, Marks & Spencer, Morrison’s, Sainsbury’s,  Tesco a Waitrose. Maen nhw’n dangos bod pobl yng Nghymru wedi cymryd  2 fag y person y mis ar gyfartaledd o’r prif archfarchnadoedd yn 2013. Mae hyn yn gynnydd o 1.7 y person y mis ers 2012.

Mae arolwg diweddar gan WRAP  ar agweddau, ymwybyddiaeth ac ymddygiad yn dangos bod 66%  o’r rheini a gafodd eu cyfweld yng Nghymru yn dweud bod y tâl 5c am fagiau wedi’u hannog i ailddefnyddio bagiau, mae 74% yn dweud bod y tâl wedi eu hannog i ddefnyddio llai o fagiau ac mae 46% yn meddwl bod llai o sbwriel o achos y tâl 5c.

Mae’r cynnydd a welwyd yng Nghymru yn 2013 yn debyg i’r hyn a welwyd yn Iwerddon. Fel yng Nghymru, gwelwyd gostyngiad sylweddol yn nefnydd bagiau untro ar y cychwyn wedi iddynt gyflwyno tâl gorfodol, ond wedyn, yn y blynyddoedd dilynol gwelwyd cynnydd bychan.

Disgwylir y bydd adolygiad annibynnol o’r cynllun i godi tâl am fagiau siopa untro yng Nghymru yn cychwyn yn nes ymlaen yn y mis.