Mwy o waith wedi’i wneud i wella llythrennedd a rhifedd

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi cadarnhau bod gwaith i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi symud cam arall ymlaen.

Yn dilyn proses ymgynghori dros yr haf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio newydd sy’n cwmpasu’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4, fel rhan o’i gwaith i ymgorffori llythrennedd a rhifedd yn well yn y cwricwlwm.

Bydd y Meysydd Dysgu diwygiedig ar gyfer Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, a Datblygiad Mathemategol, a rhaglenni astudio diwygiedig Cyfnodau Allweddol 2 i 4 ar gyfer Saesneg, Cymraeg (iaith gyntaf) a Mathemateg, yn dod yn statudol o fis Medi 2015 – yr un pryd ag y bydd ysgolion yn dechrau addysgu’r TGAU Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Mathemateg – Rhifedd newydd.

Bydd yr adolygiad annibynnol o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu yng Nghymru, a arweinir gan yr Athro Graham Donaldson, yn llywio cwricwlwm newydd i Gymru ac yn sicrhau bod pobl ifanc yn dysgu’r sgiliau cywir ar gyfer yr economi fodern. Bydd yr adolygiad hwn yn cyfrannu at y darlun hirdymor o’r hyn a addysgir i ddysgwyr yng Nghymru mewn ysgolion a cholegau, a bydd yn adrodd ar droad y flwyddyn.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod ei rhaglen gwella ysgolion yn parhau i fynd rhagddi ac yn cyflawni ar gyfer dysgwyr heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn symud ymlaen â’i gwaith i wella’r modd y caiff llythrennedd a rhifedd eu haddysgu a’u dysgu yn y cwricwlwm.

Caiff y Meysydd Dysgu a’r rhaglenni astudio diwygiedig eu cyhoeddi nawr fel bod ysgolion ac athrawon yn gallu dechrau paratoi ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf.

Mae llyfryn gwybodaeth hefyd yn cael ei gyhoeddi ar-lein i sicrhau bod gan athrawon ac ysgolion yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i addysgu’r pynciau diwygiedig hyn.

Dywedodd y Gweinidog wrth drafod y newidiadau:

“Yn gyharach eleni, gwahoddwyd sylwadau ar ein cynigion yn ymwneud â Meysydd Dysgu diwygiedig ar gyfer Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu a Datblygiad Mathemategol, a rhaglenni astudio diwygiedig ar gyfer Saesneg, Cymraeg (iaith gyntaf) a Mathemateg.

“Roedd yr ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad hwnnw’n gefnogol iawn ac rwy’n falch o gyhoeddi heddiw y cwricwlwm diwygiedig ar gyfer y Meysydd Dysgu a’r rhaglenni astudio hyn.

“I ategu hyn, rydym hefyd yn datblygu pecyn cymorth newydd ar gyfer athrawon er mwyn iddynt allu adnabod y newidiadau rydym wedi’u gwneud yn hawdd a’r rhesymau drostynt.

“Mae’r newidiadau i gyd yn gysylltiedig â Chymwys am Oes, ein cynllun addysg newydd ar gyfer plant a phobl ifanc 3-19 oed, a fydd yn sicrhau gwelliannau yn y sector addysg.

“Fy mhrif amcan yw sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn elwa ar addysgu a dysgu rhagorol ac rwy’n hyderus y bydd diwygio’r Meysydd Dysgu a’r rhaglenni astudio hyn yn ein helpu i gyflawni hyn.”