Gweinidogion Cymru yn cytuno ar £16.5m ar gyfer prosiectau adfywio yn y dyfodol

Mae Gweinidogion wedi cadarnhau y caiff £16.5m ei ryddhau ar gyfer prosiectau adfywio ledled Cymru yn ystod y flwyddyn nesaf.

Ac adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio wedi’i gyhoeddi, cytunwyd y caiff y cyllid ei drosglwyddo o’r Gronfa i Lywodraeth Cymru a bwriadir eu buddsoddi mewn prosiectau adfywio, yn unol â blaenoriaethau Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

Caiff y cyllid ei ddefnyddio i greu swyddi, cynyddu cyflenwad tai a gwella cyfleusterau cymunedol ledled Cymru, er mai’r weinyddiaeth nesaf fydd yn gwneud penderfyniadau ar brosiectau adfywio penodol yn dilyn etholiadau mis Mai.

Mae disgwyl i Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd gael ei gymeradwyo yn nes ymlaen yr wythnos hon. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd hyn yn arwain at daliadau ar un o gyn-safleoedd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio yng Nghaerdydd, taliadau y cytunwyd arnynt drwy gontract. Ar sail y gwaith prisio diweddaraf, bydd hyn yn golygu cyllid ychwanegol o fwy nag £11m yn y dyfodol.

Mae hyn ar ben £5m a ddisgwylir mewn perthynas ag un arall o safleoedd y Gronfa ym Mynwy.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau:

“Mae adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn nodi’r bennod olaf yn yr ymchwiliadau ynghylch y Gronfa. Mae’n golygu ein bod nawr mewn sefyllfa i gymryd camau i ryddhau’r cyllid sylweddol hwn er budd prosiectau adfywio cymunedol ledled Cymru.

“Dylai taliadau cytundebau pellach yng Nghaerdydd a Mynwy hefyd arwain at gyllid ychwanegol mawr ar gyfer gwaith buddsoddi yn ystod tymor nesaf y Cynulliad.”

Bydd Llywodraeth Cymru yn astudio adroddiad heddiw yn fanwl ac yn ymateb yn llawn cyn diwedd y tymor Cynulliad hwn.