Gweinidog yn cyhoeddi contractau gwerth £50m ar gyfer ehangu gwasanaeth Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru ar fin ehangu. Hwn yw prif wasanaeth Busnes Llywodraeth Cymru, a’i nod yw creu 10,000 o fusnesau newydd a 28,300 o swyddi newydd a darparu cefnogaeth i ysbrydoli’r genhedlaeth newydd o entrepreneuriaid ifanc dros y pum mlynedd nesaf.

Mae Busnes Cymru’n gweithio i gynyddu’r nwyddau a gwasanaethau sy’n cael eu hallforio o Gymru hefyd, er mwyn ychwanegu £215 miliwn arall at economi Cymru.

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi bod contractau gwerth £50m wedi’u dyfarnu ar gyfer darparu gwasanaeth Busnes Cymru ehangach a mwy cynhwysfawr dros y pum mlynedd nesaf.

Gyda chymorth Cronfeydd Strwythurol Ewrop a chyllid gan Lywodraeth Cymru, bydd y contractau newydd yn dechrau ym mis Ionawr 2016. O’u cyfuno gyda’r rhaglen Cyflymu Twf, y dyfarnwyd £20 miliwn iddi eisoes, bydd y contractau newydd hyn yn cyflenwi’r ystod llawno wasanaethau cymorth Busnes Cymru, gan gynnwys Entrepreneuriaeth Ieuenctid a’r rhaglen i wella band eang, Cyflymu Cymru.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart:

“Mae ysgogi twf busnesau a chreu swyddi ar draws Cymru’n flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru ac yn sylfaen i’n polisïau economaidd ni. Mae ein gwasanaeth Busnes Cymru eisoes yn llwyddiannus – ond gyda’r cyllid hwn o Ewrop bydd Busnes Cymru’n gallu ehangu a thargedu cymorth at fusnesau hen a newydd sy’n dangos potensial i dyfu ac i allforio. Byddwn yn dal ati i gynnig gwasanaeth sy’n ateb anghenion pob unigolyn a phob busnes.

“Bydd y cymorth sydd ar gael yn helpu i hyrwyddo adferiad economaidd Cymru a bydd Busnesau Bach a Chanolig ac entrepreneuriaid yn parhau i fanteisio ar gymorth wedi’i dargedu a chefnogaeth Llywodraeth Cymru.”

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt:

“Mae bron i £2 filiwn o gyllid o’r Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru dros y saith mlynedd nesaf. Bydd yn ychwanegu gwerth at amcanion Llywodraeth Cymru i gryfhau’r economi a’r farchnad lafur gan helpu busnesau i ehangu a chreu swyddi newydd. Mae’r cyllid o Ewrop yn helpu i adeiladu ar lwyddiant Busnes Cymru drwy ein galluogi i fuddsoddi i ehangu’r gwasanaeth a rhoi rhagor o gyngor a chefnogaeth i fusnesau.”

Mae’r Gwasanaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid yn canolbwyntio ar bobl ifanc 5-25 oed o’r ysgol gynradd i addysg uwch. Y Prospects Group sy’n arwain y gwasanaeth, ar y cyd â’r is-gontractwyr Cazbach, Mark-it, Busnes mewn Ffocws ac Antur Teifi.

Bydd y gwasanaeth Cymru-gyfan hwn yn darparu rhaglen waith o ansawdd uchel i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yng Nghymru drwy nodi dros 200,000 o bobl ifanc sy’n dymuno dechrau busnes a‘u galluogi i wireddu eu huchelgais.

Mae’r contract Busnes Cymru yn rhoi cymorth uniongyrchol i unigolion sy’n awyddus i sefydlu busnes ac i gwmnïau sydd eisoes wedi’u sefydlu. Caiff ei redeg gan gonsortiwm rhwng Busnes mewn Ffocws, Antur Teifi a Peninsula Enterprise. Byddant yn gweithio law yn llaw â chonsortiwm Excelarator i gyflenwi’r rhaglen Cyflymu Twf.