Gweinidog yn annog gweithwyr i feicio i’r gwaith

Wythnos yma, wrth iddo gyrraedd cyfarfod wythnosol y Cabinet ar gefn beic, roedd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, yn awyddus i annog gweithwyr i ddefnyddio Wythnos Genedlaethol y Beic i ddechrau beicio i’r gwaith.

Mae Wythnos y Beic, 14 – 22 Mehefin, yn ddigwyddiad blynyddol ar gyfer hyrwyddo beicio drwy dynnu sylw pobl at ba mor hawdd yw defnyddio beic fel rhan o fywyd bob dydd a hefyd at y manteision i iechyd a’r amgylchedd o wneud hynny. Nod yr wythnos yw annog pobl i roi cynnig ar feicio, naill ai am hwyl neu i wneud teithiau byr.

Prif nod Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, a fydd yn dod i rym yn nes ymlaen yr haf hwn, yw ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel cerdded a beicio wrth wneud teithiau byr. Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu llwybrau addas er mwyn ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio.