Dros 5,750 o bobl ifanc wedi dod o hyd i waith yn 2014 diolch i Twf Swyddi Cymru

Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg wedi croesawu ffigyrau Twf Swyddi Cymru sy’n dangos bod rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogaeth ieuenctid wedi creu 16,775 o gyfleoedd swyddi. Mae mymryn dros 13,900 o bobl ifanc wedi llenwi swyddi ers dechrau’r rhaglen yn 2012.

Mae ystadegau mis Rhagfyr yn dangos bod 463 o bobl a oedd yn chwilio am swydd wedi derbyn cyfleoedd swyddi yn y mis diwethaf gan y rhaglen hon, sy’n derbyn arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Yn ystod y 12 mis diwethaf, llenwyd 5,759 o gyfleoedd swyddi.

Mae rhaglen flaenllaw hon gan Lywodraeth Cymru yn rhoi cyfle am swydd am chwe mis i bobl ifanc 16-24 mlwydd oed. Mae Twf Swyddi Cymru yn helpu cyflogwyr i dyfu eu busnesau drwy dalu cyflog y person ifanc, gyda’r gobaith y byddant yn cael cynnig cyflogaeth barhaol ar ôl y chwe mis.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, mae cyfraddau llwyddiant y rhaglen yn parhau’n gryf, gydag 83% o bobl ifanc sy’n gweithio yn y sector preifat yn mynd ymlaen i gyflogaeth neu ddysgu pellach ar ôl cwblhau’r cyfnod o chwe mis o gyfle gan Twf Swyddi Cymru.

Hefyd, mae’r data diweddaraf ar gyfer hunangyflogaeth Twf Swyddi Cymru – pryd y bydd pobl ifanc yn derbyn bwrsari entrepreneuriaid ifanc – yn dangos bod 412 o fusnesau newydd wedi cael eu creu ers i’r rhaglen ddechrau yn Ebrill 2012.

Wrth groesawu’r ffigurau diweddaraf, dywedodd y Dirprwy Weinidog:

“Wrth inni edrych yn ôl ar 2014 rwy’n falch iawn fod 5,750 o bobl ifanc yng Nghymru wedi cael cyfle i ddechrau gyrfa diolch i Twf Swyddi Cymru. Ac mae pob lleoliad llwyddiannus yn helpu busnes i ehangu, sy’n arwydd o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau.

“Yn 2015 rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod â chyflogwyr a’u gweithwyr sy’n rhan o Twf Swyddi Cymru er mwyn trafod sut y bu’r rhaglen o fudd iddynt.”

“Rwyf wedi ymrwymo i gydweithio’n agosach â busnesau i gael rhagor o gyd-fuddsoddi ac i symud ymlaen â’n huchelgeisiau i feithrin gweithlu medrus.

“Mae gan Twf Swyddi Cymru ran fawr i’w chwarae wrth helpu ein pobl ifanc i gael gwaith cyflogedig ystyrlon.”