Cynllun grant gwerth £10 miliwn i helpu teuluoedd

Mae’r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cyfres o grantiau newydd a fydd yn rhoi cyfanswm o £10 miliwn ar gael i deuluoedd a phlant. Dros gyfnod o dair blynedd, bydd pum Grant Cyflawni dros Blant a Theuluoedd yn mynd i’r afael ag un o’r blaenoriaethau penodol sydd  ar agenda trechu tlodi Llywodraeth Cymru ac yn rhoi llais i blant.

Bydd y cyllid yn helpu i ariannu prosiectau gofal plant, cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd, ymgysylltu â theuluoedd a datblygu polisïau a strategaethau er lles teuluoedd Cymru.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

“Gyda’r grantiau newydd hyn byddwn yn canolbwyntio’n well ar gyflawni meysydd gwaith penodol gyda sefydliadau’r trydydd sector i gefnogi ein gwaith i drechu tlodi yng Nghymru. Bydd y prosiectau yn gwella a datblygu’r amrywiaeth o waith sydd eisoes ar y gweill gan Lywodraeth Cymru i helpu miloedd o deuluoedd a phlant.”

Dyma fanylion y pum grant:

Grant gofal plant

Mae consortiwm gofal plant newydd, CWLWM, dan arweiniad Mudiad Ysgolion Meithrin wedi cael £4,324,396 i ddatblygu gofal plant hyblyg a chyfleoedd chwarae sy’n diwallu anghenion teuluoedd. Mae’r consortiwm yn cynnwys 4 sefydliad gofal plant cenedlaethol arall Cymru (Clybiau Plant Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Meihtrinfeydd Dydd, Cymdeithasol Broffesiynol Gofal Plant a Chymdeithas Darparwyr Blynyddoedd Cynnar a Chyn-ysgol Cymru). Byd dy grant yn cyllido amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau gan gynnwys lleoedd gofal plant, hyfforddiant ac ymchwil i faterion gofal plant a chwarae.

Grant chwarae

Dyfarnwyd £1,410,028 i Groundwork Cymru gynyddu hygyrchedd ac ansawdd cyfleoedd chwarae awyr agored i blant mewn ardaloedd difreintiedig. Disgwylir y bydd 11,500 o blant yn cymryd rhan yng ngweithgareddau chwarae’r rhaglen, a phartneriaid SNAP Cymru  fydd yn cynnal y gweithgareddau hynny.

Grant Cefnogi Teuluoedd

Dyfarnwyd £1,532,391 i’r prosiect Teuluoedd Gwybodus (Informed Families) a gynhelir gan ProMo Cymru i ddatblygu gwasanaeth gwybodaeth dwyieithog ar-lein i deuluoedd. Bydd y gwasanaeth hwn yn ychwanegu at amrywiaeth o wasanaethau a gynigir eisoes drwy Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg. Cyflenwir y prosiect hwn gyda’n partneriaid Gweithredu dros Blant a Diverse Cymru.

Grant ymgysylltu

Dyfarnwyd £882,000 i Tros Gynnal Plant, sef Prosiect Ymgysylltu Teuluoedd trwy Ddulliau Adferol, er mwyn darparu hyfforddiant ar ymyrryd a helpu teuluoedd mewn anhawster. Bydd dros 550 o rieni ac ymarferwyr yn cymryd rhan yn y prosiectau hyfforddi.

Grant Datblygu Polisïau a Strategaethau

Rhoddwyd £1,874,527 i Plant yng Nghymru greu canolfan rhagoriaeth dros hawliau plant. Bydd gwaith y ganolfan yn cynnwys sicrhau bod barn y plant yn cael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, codi ymwybyddiaeth, sefydlu a hyrwyddo’r arferion gorau a rhoi cyngor seiliedig ar dystiolaeth am hawliau plant. Tros Gynnal Plant a Voices from Care Cymru.