Cyngor Da, Byw’n Well: £2.2 miliwn i Ganolfannau Cyngor ar Bopeth Cymru

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi cyhoeddi y bydd £2.2 miliwn ar gael er mwyn sicrhau bod pobl fregus ledled Cymru yn parhau i gael help a chyngor o ansawdd uchel.

Mae’r arian yn estyniad ar brosiect Cyngor Da, Byw’n Well Cyngor ar Bopeth Cymru sy’n rhoi cyngor arbenigol i bobl sy’n byw yng nghymunedau difreintiedig Cymru ar bob math o bethau – yn eu plith buddiannau lles, dyledion a swyddi.

Fel rhan o’r cynllun, mae staff yn cydweithio ag ymarferwyr iechyd i helpu pobl sydd â phroblemau iechyd, gan gynnwys teuluoedd sydd â phlant anabl.

Yn y ddwy flynedd gyntaf, mae’r cynllun wedi sicrhau dros £32 miliwn o fudd-daliadau lles i gartrefi Cymru.

Wrth gyhoeddi’r arian, dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi:

“Mae newidiadau i’r system les a’r hinsawdd ariannol anodd yn cael effaith fawr ar bobl ledled Cymru. Felly, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn sicrhau bod help a chyngor o’r ansawdd gorau ar gael.”

“Mae’r cynllun eisoes wedi sicrhau dros £32 miliwn o fudd-daliadau lles i deuluoedd Cymru. Bydd y buddsoddiad yr wyf wedi’i gyhoeddi heddiw yn ychwanegu at hyn gan helpu i sicrhau bod cymorth hanfodol ar gael i bobl fregus ledled Cymru, gan gynnwys pobl sydd â phroblemau iechyd.

“Mae’r ddarpariaeth hon yn sicrhau bod pobl sy’n ei chael hi’n anodd i gael dau ben llinyn ynghyd – efallai am eu bod wedi colli eu swydd neu’n methu gweithio oherwydd salwch – yn cael yr holl fudd-daliadau y mae ganddyn nhw hawl iddyn nhw er mwyn eu helpu trwy gyfnodau anodd.”

Dywedodd Fran Targett, Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru:

“Rydym yn hapus iawn bod Llywodraeth Cymru’n rhoi rhagor o arian i raglen Cyngor Da, Byw’n Well, rhaglen sy’n darparu gwasanaethau’r Canolfannau Cyngor ar Bopeth ar y cyd ag ymarferwyr iechyd a chyrff eraill yng Nghymru; bydd yr arian yn ein helpu i ychwanegu at ein llwyddiannau.

“Rydym yn gweld bod mwy a mwy o alw am amrywiaeth eang o gyngor, yn bennaf gan fod yr hinsawdd economaidd fel ag y mae hi ac oherwydd y newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i’r system les; bydd yr arian hwn yn helpu i gefnogi llawer o bobl mwyaf bregus a than anfantais Cymru.”