Canmoliaeth i dimau canser plant a phobl ifanc Caerdydd am eu “gwaith gwych”

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi canmol gwaith “gwych” y timau canser plant a phobl ifanc ym Mhrifysgol Athrofaol Cymru.

Fel rhan o ddathliad Llywodraeth Cymru o Ddiwrnod Byd-eang y Plant, aeth ar daith o amgylch y Gwasanaeth Rhanbarthol Haematoleg ac Oncoleg Pediatrig ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, sy’n cael ei ddarparu yn Ysbyty Plant Cymru. Mae’r gwasanaeth yn gofalu am blant o bob cwr o Dde Cymru sydd â chanser a chyflyrau gwaed cymhleth.

Ym Mhrifysgol Athrofaol Cymru hefyd y ceir yr unig uned Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yng Nghymru, a agorwyd yn swyddogol yn 2008. Mae gan yr uned bwrpasol chwe gwely ar gyfer cleifion mewnol a thri gwely dydd ar gyfer pobl ifanc 15 i 25 oed. Hyd yn hyn, mae wedi gofalu am oddeutu 340 o bobl ifanc o bob cwr o Dde Cymru yn eu harddegau a throsodd sydd â chanser, ac mae’n derbyn hyd at 70 o atgyfeiriadau newydd bob blwyddyn.

Bob blwyddyn yn Ne Cymru, caiff tua 80 o blant a phobl ifanc eu diagnosio â chanser, gan gynnwys lewcemia. Caiff 150 o gleifion newydd eraill eu hatgyfeirio i’r uned oncoleg oherwydd cyflyrau hematolegol anfalaen. Mae cleifion mewn cysylltiad â’r tîm yn yr uned am hyd at bum mlynedd wedi i’r driniaeth weithredol gael ei chwblhau.

Cafodd y Dirprwy Weinidog ei groesawu i’r Bwrdd Iechyd gan Dr Meriel Jenney, Oncolegydd Pediatrig Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Canser:

“Rydyn ni wrth ein bodd yn cael croesawu’r Dirprwy Weinidog i’r ysbyty i weld y gwaith a’r gofal sy’n digwydd gyda phlant â chanser a’u teuluoedd o bob cwr o Dde Cymru. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’r gydnabyddiaeth hon o ymrwymiad y tîm clinigol cyfan – nyrsys, doctoriaid a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill.”

Mae’r ysbyty hefyd yn cymryd rhan mewn ymchwil genedlaethol a rhyngwladol i wella triniaeth canser plant.

Dywedodd Mr Gething:

“Mae’n fraint cael ymweld â’r unedau hyn a gweld y gwaith gwych y mae’r staff yn ei wneud bob dydd. Maen nhw’n helpu plant a phobl ifanc, a’u teuluoedd, drwy’r profiad anhygoel o anodd o ymdopi â chanser. Mae’n enghraifft wych o’n hymrwymiad i iechyd plant yng Nghymru ac mae’n chwarae rhan hanfodol yn ein gwaith i wella gwasanaethau canser ar gyfer pobl o bob oedran.”

Caiff Diwrnod Byd-eang y Plant y Cenhedloedd Unedig ei ddathlu ar 20 Tachwedd bob blwyddyn i hyrwyddo undod rhyngwladol ac ymwybyddiaeth ymysg plant ym mhedwar ban byd.