Canllawiau newydd i helpu cymunedau i gymryd cyfrifoldeb am asedau lleol

Mae canllawiau newydd wedi cael eu lansio gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, i helpu cymunedau ledled Cymru i gymryd cyfrifoldeb am eu hasedau a’u gwasanaethau lleol sydd mewn perygl o gael eu terfynu.

Bydd y Gweinidog yn lansio ‘Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau’ yng Nghanolfan Ddydd Pontyclun yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r ganolfan, sy’n cynnig gwasanaeth prydau bwyd bob dydd ar gyfer pobl dros 60 oed, wedi llwyddo i gael ei chadw ar agor yn dilyn cynnig i drosglwyddo Asedau Cymunedol gan Gyngor Cymuned Pontyclun.

Mae’r canllawiau newydd yn cynnig cyngor i gymunedau ar gymryd cyfrifoldeb am asedau lleol drwy ddatblygu achosion busnes cynaliadwy. Mae hefyd yn rhestru rhai o’r peryglon cyffredin, gan awgrymu ffyrdd o’u lleihau a’u rheoli. Mae’n cynnwys astudiaethau achos o enghreifftiau sydd wedi llwyddo i gyflawni manteision lleol oherwydd i’r broses o drosglwyddo’r asedau gael ei rheoli’n iawn.

Cafodd y canllawiau eu datblygu yn dilyn ymateb gan wahanol sectorau, gan gynnwys awdurdodau lleol, y trydydd sector a chynghorau tref a chymuned.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae’r cyfnod anodd presennol o ran hinsawdd ariannol ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus yn golygu bod yn rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol i ddarparu ein gwasanaethau yn fwy effeithlon yn wyneb yr adnoddau cyfyngedig. Felly, mae’r canllawiau newydd yn amserol iawn, ac yn rhoi’r gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen ar gymunedau lleol i lwyddo i gymryd cyfrifoldeb am eu hasedau a’u gwasanaethau sydd mewn perygl o gael eu terfynu.

“Rwy’n falch iawn o gael lansio’r canllawiau hyn yng Nghanolfan Ddydd Pontyclun, sy’n esiampl dda o’r ffordd y mae’r cyngor cymuned lleol wedi llwyddo i gadw canolfan ar agor yn dilyn trosglwyddo Ased Cymunedol. Mae’r ganolfan yn parhau i gefnogi’r gymuned leol ac mae’n ganolfan ffyniannus. Hoffwn weld yr un math o lwyddiant yn digwydd ar hyd a lled Cymru, ac rwy’n gobeithio y bydd y canllawiau newydd hyn yn annog nifer fwy o achosion o drosglwyddo asedau sy’n llwyddiannus.”