Buddsoddiad o £70m yn GIG Cymru yn helpu i ddiwygio gwasanaethau

Byddai buddsoddiad o £70m yn GIG Cymru yn cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau iechyd lleol, integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol a gwella gwasanaethau canser, cardiaidd a strôc.

Yn dilyn Datganiad Hydref y Canghellor ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt y byddai’r £70m y mae Llywodraeth y DU yn ei ddarparu i Lywodraeth Cymru yn 2015-16 yn cael ei neilltuo i GIG Cymru.

Mae’r £70m yn rhan o’r £295m ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru yn ei fuddsoddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn 2015-16. Mae hyn yn golygu mai £6.7bn fydd y gyllideb iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn 2015-16 – ar ei lefel uchaf erioed ac yn cyfrif am 43% o gyfanswm cyllideb Llywodraeth Cymru.

Bydd y buddsoddiad o £70m yn cael ei wario fel a ganlyn:

•£30m i ddatblygu gwasanaethau gofal sylfaenol ledled Cymru: bydd hyn yn adeiladu ar gynllun gofal sylfaenol Llywodraeth Cymru i symud mwy o wasanaethau o ysbytai a gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau gofal integredig cymunedol, sylfaenol a chymdeithasol sy’n atal problemau.

•£20m i ddatblygu prosiectau a ariennir gan y Gronfa Gofal Canolraddol eleni sydd wedi bod yn effeithiol ar draws sefyllfaoedd cymunedol ac acíwt, gan gysylltu gofal y tu allan i’r ysbyty a gofal cymdeithasol er mwyn gwneud y system gofal heb ei drefnu yn fwy cadarn.

•£10m i roi ar waith y mesurau mewn deg cynllun cyflawni allweddol, gan gynnwys canser, cardiaidd, diabetes, iechyd meddwl, gofal strôc, ac iechyd anadlol er mwyn parhau i ad-drefnu gwasanaethau.

•£10m i greu cronfa ‘effeithlonrwydd drwy dechnoleg’, a fydd yn sbarduno’r broses o fabwysiadu technolegau newydd, a ffyrdd newydd o weithio i sicrhau arbedion effeithlonrwydd yn GIG Cymru.