£5.8 miliwn ychwanegol ar gyfer tai cymdeithasol

Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, wedi cyhoeddi y bydd £5.8 miliwn o gyllid ychwanegol yn cael ei ddyrannu o’r cronfeydd wrth gefn ar gyfer tai cymdeithasol yn 2014-15.

Bydd y buddsoddiad newydd yn cefnogi Rhaglen y Grant Tai Cymdeithasol, a’r gwaith o ddarparu 70-90 o gartrefi newydd fforddiadwy.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid:

“Mae buddsoddi mewn tai yn rhan allweddol o’n Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, ac rwy’n hynod falch o allu cyhoeddi £5.8 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer tai cymdeithasol. Bydd y buddsoddiad newydd hwn nid yn unig yn caniatáu inni fwrw ymlaen â’r gwaith o ddarparu 70 i 90 o gartrefi fforddiadwy, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ledled Cymru, ond bydd hefyd yn sbardun economaidd ar gyfer swyddi a thwf.”

“Bydd y cyllid hwn yn ychwanegu at y cyllid o £5 miliwn a gyhoeddais yn yr hydref i gefnogi Benthyciadau i Wella Cartrefi. Mae hynny’n golygu, er gwaethaf y cyfyngiadau ariannol sylweddol sydd wedi’u gosod ar ein cyllidebau, byddwn wedi buddsoddi £10.8 miliwn o gyllid ychwanegol mewn Tai o gronfeydd wrth gefn yn 2014-15.”

Ychwanegodd Jane Hutt:

“Mae tai yn faes sy’n ganolog i’n dull ataliol – bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn o fudd i ansawdd bywyd pobl yn gyffredinol, a bydd hefyd o fudd i iechyd a lles pobl.”

Mae’r dyraniadau hyn wedi’u cynnwys yn Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 a gafodd ei chyhoeddi heddiw, sy’n caniatáu i Weinidogion sicrhau bod eu cyllidebau’n bodloni meysydd sy’n flaenoriaeth, ac ymateb i’r pwysau.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi:

“un o’m blaenoriaethau pennaf yw cynyddu nifer y cartrefi fforddiadwy yng Nghymru. Rydyn ni’n gwneud cynnydd da o ran cyrraedd ein targed uchelgeisiol o adeiladu 10,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn mis Mai 2016, gan ein bod ni eisoes wedi darparu bron 7,000 o gartrefi yn ystod tymor hwn y Cynulliad.

“Mae’r cyllid ychwanegol a gafodd ei gyhoeddi heddiw yn hwb gwerthfawr i’r sector tai cymdeithasol yng Nghymru, a bydd yn creu mwy o gartrefi fforddiadwy o ansawdd da i bobl ar hyd a lled y wlad.”

Mae’r Grant Tai Cymdeithasol yn un o nifer o gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi sector tai Cymru a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy. Mae hynny’n cynnwys buddsoddi’n sylweddol yn y cynllun poblogaidd Cymorth i Brynu – Cymru, sy’n helpu pobl sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf i gael eu troed ar yr ysgol eiddo, a rhaglen Troi Tai’n Gartrefi, sy’n parhau i ailddefnyddio eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir er mwyn darparu llety i bobl.