Vaughan Gething yn canmol y cymorth i gyn-filwyr wrth iddo ymweld â Chaerdydd

Bu’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething yn cyfarfod â staff a gwirfoddolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol yn eu canolfan galw heibio, a bu’n canmol y cymorth sydd ar gael i gyn-filwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £485,000 bob blwyddyn yng Ngwasanaeth GIG Cymru i Gyn-filwyr, sy’n darparu gwasanaethau iechyd meddwl wedi’u targedu’n benodol at gyn-aelodau’r lluoedd arfog. Mae gweithwyr achosion y Lleng Brydeinig Frenhinol yn cyfeirio pobl at y gwasanaeth yn rheolaidd os oes angen help ychwanegol arnynt gyda phroblemau iechyd meddwl.

Dywedodd Vaughan Gething:

“Haf diwethaf, buddsoddwyd £100,000 yn ychwanegol gennym yn y gwasanaeth, sydd wedi helpu byrddau iechyd i leihau amseroedd aros yn sylweddol ar gyfer pobl sydd angen mynediad at gymorth iechyd meddwl.

“Mae Cymru yn arwain y ffordd. Ddiwedd y llynedd, roedd amseroedd aros ar gyfer cyn-filwyr yng Nghymru i gyd yn is na 18 wythnos, sef yr amser aros mwyaf y mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol am ei weld. Yng Ngogledd Cymru, doedd dim angen aros o gwbl.

“Rwyf wedi cwrdd â rhai aelodau o staff a gwirfoddolwyr ymroddgar iawn yma yn y Lleng Brydeinig Frenhinol. Mae nhw wedi ymrwymo i helpu milwyr a chyn-filwyr, yr ydyn ni i gyd yn ddyledus iawn iddyn nhw.

“Maen nhw’n darparu ystod o gymorth i gyn-filwyr, o gymorth ariannol a chymorth tai i gyfleoedd hyfforddi. Mae’n dda cael gweld â’m llygaid fy hun y cymorth y maen nhw’n ei gynnig a’r effaith y mae’n ei gael ar fywydau pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog.”

Mae Canolfan Galw Heibio newydd y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghaerdydd yn cynnig cyngor a chymorth wyneb yn wyneb, yn ogystal â bod yn fan lle gall pobl o’r un cefndir milwrol gwrdd. Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn darparu grantiau i bobl sydd mewn angen dirfawr, cymorth tai, budd-daliadau a chyngor ariannol, help pan fo teulu’n chwalu a chymorth gydag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.