Looked-after Children

Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf 2012
Tuesday, 17 July 2012

 

Mark Drakeford: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.

[Will the First Minister give an update on the Welsh Government’s policies for looked after children in Wales]

 

The First Minister: Yes, we are progressing with our plans to improve the lives of looked-after children as set out in our programme for government, which builds on our innovative programmes to support families, including the integrated family support services and Families First.

[Y Prif Weinidog: Gwnaf, rydym yn symud ymlaen â’n cynlluniau i wella bywydau plant sy’n derbyn gofal fel y’u nodir yn ein rhaglen lywodraethu, sy’n adeiladu ar ein rhaglenni arloesol i gefnogi teuluoedd, gan gynnwys y gwasanaethau integredig cymorth i deuluoedd a Theuluoedd yn Gyntaf.]

 

Mark Drakeford: In the latest year for which figures are available, there was a further 5% increase in the number of children looked after by local authorities in Wales. That is a trend, year on year, that has been established now for a 20-year period. In that context, would you welcome the decision of the newly elected Labour authority in Cardiff to develop a social impact bond, tailored to Welsh circumstances, which, if successful, would allow the local authority to re-engineer its services so that they focus more on helping families to stay together rather than on taking children into care?

[Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae ffigyrau ar gael ar ei chyfer, roedd cynnydd pellach o 5% yn nifer y plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae hwnnw’n duedd sydd, y naill flwyddyn ar ôl y llall, wedi’i sefydlu bellach ers 20 mlynedd. Yn y cyd-destun hwnnw, a groesawech benderfyniad yr awdurdod Llafur newydd a etholwyd yng Nghaerdydd i ddatblygu bond effaith gymdeithasol, wedi’i deilwra i amgylchiadau Cymru, a fyddai, petai’n llwyddo, yn gadael i’r awdurdod lleol adlunio ei wasanaethau er mwyn iddynt ganolbwyntio mwy ar helpu teuluoedd i aros gyda’i gilydd yn hytrach na derbyn plant i ofal?

 

The First Minister: Cardiff’s approach is very much in line with ours. It is putting the emphasis on prevention and early intervention by working with children and families, and we welcome the initiative as one that invests in programmes to support these vulnerable groups. Of course, Cardiff will need to undertake a proper evaluation of the proposal to develop a social impact bond, but I look forward to seeing how it develops.

[Y Prif Weinidog: Mae dull Caerdydd yn debyg iawn i’n dull ni. Mae’n rhoi’r pwyslais ar atal ac ymyrraeth gynnar drwy weithio gyda phlant a theuluoedd, ac rydym yn croesawu’r fenter fel un sy’n buddsoddi mewn rhaglenni i gefnogi’r grwpiau hyn sy’n agored i niwed. Wrth reswm, bydd angen i Gaerdydd wneud gwerthusiad priodol o’r cynnig i ddatblygu bond effaith gymdeithasol, ond edrychaf ymlaen at weld sut mae’n datblygu.]