FMQs 18th October 2011 – Energy Companies

Mark Drakeford: Brif Weinidog, a ydych wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiadau a gyhoeddwyd dros y penwythnos diwethaf ynglŷn â’r cynnydd mawr yn yr elw a godwyd gan gwmnïau ynni preifat ar gefn pob cwsmer? Mewn cyfnod o doriadau mewn taliadau tanwydd gaeaf i bensiynwyr, onid ydych yn credu ei bod yn hen bryd i Lywodraeth San Steffan roi taw ar y siarad di-werth â’r cwmnïau ynni a mynnu bod y cwmnïau yn rhannu’r elw gyda’r cwsmeriaid hynny sydd wir angen help? 

[First Minister, have you had an opportunity to read the reports published over the last weekend about the large profit increases made by private energy companies on the back of each and every customer? At a time of cuts to winter fuel payments to pensioners, do you not think that it is time that the Westminster Government put a stop to the meaningless talk with the energy companies and insisted that those companies share the profits with those customers who truly need help?]

Y Prif Weinidog: Mae’n hollbwysig bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn sicrhau ei bod yn cefnogi’r hyn mae’n ei ddweud ynglŷn â phrisiau ynni. Mae’n wir dweud ei bod hi’n anodd i gwsmeriaid weld unrhyw fath o gystadleuaeth yn y farchnad ynni ym Mhrydain Fawr. Mae’n wir hefyd ddweud bod prisiau ynni ym Mhrydain yn llawer uwch nag ydynt mewn sawl gwlad yn Ewrop lle nad oes cystadleuaeth o gwbl. Mae hon yn broblem ynglŷn â sicrhau buddsoddiad i Gymru, yn enwedig gyda rhai busnesau lle mae taliadau mawr ar gyfer ynni yn rhan o’r busnes. Felly mae’n hynod bwysig bod cwsmeriaid yn gweld lleihad ym mhrisiau ynni ac, wrth gwrs, fod busnesau yn gweld yr un peth. 

[First Minister: It is vital that Government of the UK ensures backs up its words with regard to energy prices. It is true to say that it is difficult for customers to see any kind of competition in the energy market in Great Britain. It is also true to say that energy prices in Britain are much higher than those in several European countries where there is no competition at all. This is a problem to do with ensuring investment for Wales, particularly with in the case of some companies for which large payments for energy are a part of business. It is therefore particularly important that customers see a reduction in energy prices and, of course, that businesses see that, too.]