Contribution to the Debate on the Arts and Creative Industries in Wales

 

Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013/ Wednesday, 16 January 2013    

 

Mark Drakeford: Diolch am y cyfle i wneud cyfraniad byr i’r ddadl hon. Mae pwysigrwydd y diwydiannau creadigol i Gymru yn amlwg iawn, a chytunaf â llawer o’r hyn sydd wedi’i ddweud eisoes y prynhawn yma, yn enwedig yr hyn a ddywedodd Alun Ffred Jones wrth agor y ddadl. Hoffwn ganolbwyntio ar y maes anodd presennol sydd wedi’i nodi yn y cynnig o ran datblygu system breindaliadau hawliau perfformio i Gymru. Yn yr un modd ag Aelodau eraill, rwyf wedi bod mewn sawl cyfarfod yn y Senedd lle mae’r BBC ac Eos wedi cael y cyfle i esbonio’r anghydfod presennol rhyngddynt o’u safbwyntiau gwahanol eu hunain. I rywun fel fi, sydd y tu allan i’r diwydiant yn gwrando ar y safbwyntiau hyn, mae’n dod yn amlwg yn fuan bod hanes cymhleth y tu ôl i’r sefyllfa heddiw. Mae anawsterau heddiw yn deillio o’r penderfyniad a wnaed gan y Gymdeithas Hawliau Perfformio yn 2006. Wrth edrych yn ôl, mae’n ymddangos nad oedd y rhai a wnaeth y penderfyniadau hynny, ar y gorau, yn ymwybodol o oblygiadau’r penderfyniad neu, ar y gwaethaf, yn gwbl ddi-hid ohonynt.
 

[Thank you for the opportunity to make a brief contribution to this debate. The importance of the creative industries to Wales is clear. I agree with a great deal of what has already been said this afternoon, particularly with what Alun Ffred Jones said when he opened the debate. I wish to concentrate on the area of current contention that is identified in the motion when it points to the development of a Welsh performing rights royalties system. In common with other Members, I have attended several meetings in the Senedd where the BBC and Eos have had the opportunity to explain the current dispute between them from their different perspectives. To someone like me, outside of the industry, listening to these accounts, it quickly becomes clear that a complex history lies behind today’s situation. Today’s difficulties come from the decision that the Performing Rights Society made in 2006. Looking back, it appears that those who made those decisions, at best, were unaware of its consequences or, at worst, were entirely careless of them.]
 
Nid oedd y BBC yn rhan o’r penderfyniadau hyn o gwbl, ond erbyn hyn mae’r gorfforaeth yn rhan annatod o oblygiadau’r penderfyniad yn ei drafodaethau ag Eos dros hawliau darlledu. Byddai portreadu’r BBC fel y drwg yn y caws yn yr anghydfod hwn yn gorsymleiddio pethau, ac er tegwch nid dyma’r ddadl a gyflwynwyd gan Eos yn ystod ei gyflwyniad yma yr wythnos diwethaf. Serch hynny, mae rheidrwydd ar y BBC, oherwydd ei statws fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, i weithredu’n gyflym ac ar frys er mwyn dod â’r anghydfod i ben. Wrth gwrs, mae’r broblem yn ymwneud ag arian, ond mae’r goblygiadau yn rhai cymdeithasol a diwylliannol, yn ogystal ag economaidd. Gall absenoldeb cymaint o gerddoriaeth Gymraeg o Radio Cymru ond fod yn niweidiol i’r celfyddydau a’r cyfraniad y maent yn ei wneud i fywyd yng Nghymru, sef craidd y cynnig yr ydym yn ei drafod heddiw.

 
[The BBC was not a part of these decisions at all, but the corporation is now inextricably caught up in the implications of the decision made during its discussions with Eos over broadcasting rights. To portray the BBC as the villain in this piece would be an oversimplification of the situation. In fairness, this was not the argument that was put forward by Eos in its presentation here last week. Nevertheless, there is an obligation on the BBC, because of its status as a public service broadcaster, to act swiftly and urgently to bring the dispute to a close. Of course, the problem relates to money, but its implications are just as much social and cultural as they are economic. The absence of so much contemporary Welsh-language music from Radio Cymru can only be damaging to the vitality of the arts and the contribution that they make to life in Wales, which is at the heart of the motion that we are debating today.]
 
  

Rwy’n deall, wrth gwrs, nad yw’r Llywodraeth hon yn rhan uniongyrchol o’r anghydfod, ond gall Gweinidogion ddod ag awdurdod moesol a gwleidyddol i faterion polisi cyhoeddus yng Nghymru, sy’n golygu bod ganddynt ddylanwad gwirioneddol, hyd yn oed os nad yw’r pwerau uniongyrchol yn eu dwylo hwy.
 

[I understand, of course, that the Welsh Government is not directly a party to the dispute, but there is a moral and political authority that Ministers can bring to important public policy issues in Wales, which means that they have real influence, even when the levers of power are not in their own hands.]
 
  
Edrychaf ymlaen at glywed yr hyn a fydd gan y Gweinidog i’w ddweud yn ystod y ddadl heddiw, a gobeithiaf yn fawr y bydd hyn yn rhoi syniad inni o’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatrys yr anghydfod niweidiol hwn.
 

[I look forward to hearing what the Minister has to say during today’s debate and I very much hope that this will give us a sense of what the Welsh Government is doing to help resolve this damaging dispute.]