Technoleg ddigidol yn rhoi rheolaeth i bobl dros eu hiechyd a gofal cymdeithasol

Bydd pobl yn gallu cael ymgynghoriad â’u meddyg teulu trwy ddefnyddio ffôn clyfar a monitro eu hiechyd eu hunain trwy ddefnyddio dyfeisiau digidol fel rhan o strategaeth newydd i osod technoleg ddigidol yn ganolog i system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru.

Fel rhan o strategaeth iechyd a gofal ddigidol newydd Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw gan Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gall cleifion hefyd weld eu cofnodion iechyd eu hunain, gwneud apwyntiadau ac archebu presgripsiynau ar-lein yn ogystal â defnyddio dyfeisiau symudol i fonitro cyflyrau iechyd hirdymor.

Bydd gan staff y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol fynediad at y dechnoleg ddiweddaraf er mwyn gweld cofnod gofal diweddaraf eu claf neu ddefnyddiwr gwasanaeth.

Mae ‘Iechyd a Gofal Gwybodus: Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ddigidol ar gyfer Cymru’ yn nodi gweledigaeth pum mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer defnyddio technoleg ddigidol yn y gwasanaeth iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol. Mae’n datblygu ar lwyddiant y rhaglen TGCh genedlaethol bresennol.

O dan y strategaeth, gall pobl Cymru ddisgwyl gallu:

Cysylltu ar-lein â gwasanaethau iechyd i drefnu apwyntiadau ar-lein, archebu presgripsiynau amlroddadwy a defnyddio’r rhyngrwyd, e-bost a fideo gynadledda i gysylltu â chlinigwyr er mwyn cynnal apwyntiadau ac ymgynghoriadau rhithwir mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw. Gall hyn leihau oedi a chostau i’r gwasanaeth ac i ddefnyddwyr gwasanaeth. Bydd Wi-Fi am ddim hefyd ar gael ym mhob ysbyty’r gwasanaeth iechyd i gleifion, ymwelwyr a staff ei ddefnyddio.

Cael mynediad at eu cofnodion iechyd ar-lein er mwyn gweld manylion eu hapwyntiadau ysbyty neu ymweliadau â meddyg teulu, eu presgripsiynau a chanlyniadau profion; i ychwanegu at eu gwybodaeth gan fwydo i mewn manylion a fyddant efallai wedi eu casglu o ffynonellau eraill, megis apiau a dyfeisiadau y gellir eu gwisgo a nodi eu dymuniadau a’u meddyliau am eu gofal ochr yn ochr â’u nodiadau swyddogol. Bydd hyn yn galluogi pobl i chwarae rhan fwy gweithredol wrth ddatblygu a gwella ansawdd eu gwybodaeth a’u cefnogi i reoli eu hiechyd a’u llesiant eu hunain, yn unol ag egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus.

Defnyddio offer digidol ac apiau ffonau clyfar i reoli eu hiechyd a’u llesiant eu hunain a byw’n annibynnol, gan alluogi pobl i fonitro’n rheolaidd eu cyflyrau eu hunain, megis diabetes neu asthma, a thasgau o ddydd i ddydd. Bydd defnyddio technolegau clyfar a thechnolegau byw â chymorth, megis synwyryddion yng nghartrefi pobl, yn cefnogi mwy o bobl i fyw’n annibynnol yn hirach.

Anfon nodiadau atgoffa a rhybuddion ynglŷn ag iechyd a gofal personol yn ddigidol, gan gynnwys nodiadau atgoffa am feddyginiaeth neu ymarfer, rhybuddion am apwyntiadau a diweddariadau ar y fan lle mae pobl yn eu llwybr gofal, neu eu cynnydd yn erbyn y cynllun gofal y cytunwyd arno.

Mae’r strategaeth hefyd yn nodi gweledigaeth glir lle bo gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol fynediad at yr offer digidol yn eu gweithle sydd eu hangen arnynt i ddarparu gofal diogel ac effeithlon o ansawdd uchel.

Bydd staff iechyd a gofal yn:

Defnyddio technoleg fel mater o arferiad ym mhob lleoliad gofal i’w cynorthwyo i wneud eu gwaith yn effeithiol: bydd staff sy’n gweithio mewn amgylchedd ysbyty prysur, yn aml o dan bwysau, neu ymhell mewn lleoliadau cymunedol a chartrefi pobl, yn gallu cyrchu, casglu, dilysu a throsglwyddo data yn hawdd ac yn gyflym gan ddefnyddio dyfeisiadau symudol megis ffonau clyfar, tabledi a dulliau eraill o gofnodi data megis adnabod llais.

Mynediad at gofnod cyfredol o ofal am eu claf neu ddefnyddiwr gwasanaeth, mae’n rhaid iddo fod o fewn cyrraedd pa le bynnag a phryd bynnag y mae ei angen yn yr ysbyty, y gymuned, ym meddygfa’r meddyg teulu, neu yn y cartref a rhaid iddo ganolbwyntio ar yr unigolyn, nid ar y clefyd, y gwasanaeth na’r sefydliad lle y darperir y gofal.

Dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wrth lansio’r strategaeth newydd:

“Mae’r strategaeth iechyd a gofal ddigidol newydd rwy’n ei lansio heddiw yn nodi ein huchelgais clir am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol llawer mwy digidol yng Nghymru.

“Mae technoleg ddigidol bellach yn rhan bwysig o’n bywydau o ddydd i ddydd. Rydym yn ei defnyddio yn y gwaith, i siopa, i fancio ac i gysylltu â theulu a ffrindiau. Ein gweledigaeth yw i gael gwasanaethau iechyd a chymdeithasol mwy rhyngweithiol a phersonol sy’n galluogi pobl i gael mynediad at wasanaethau o le bynnag a phryd bynnag sy’n gyfleus iddyn nhw.

“Mae rhoi rhagor o reolaeth i bobl dros eu gofal a mynediad at eu cofnodion yn rhan bwysig o gysyniad cyd-gynhyrchu – sef cydnabod bod canlyniadau iechyd llawer gwell pan gaiff cyfraniad cleifion yn ogystal ag ymarferwyr ei gynnwys a’i roi ar waith.

“Mae’n rhaid i staff rheng flaen sy’n gweithio yn ein gwasanaethau iechyd a gofal hefyd gael mynediad at y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd newydd ac arloesol sy’n rhoi blaenoriaeth i anghenion y cleifion.”

Dywedodd Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru:

“Mae’n hanfodol ein bod yn galluogi cleifion a gofalwyr i ofalu am eu hiechyd eu hunain ac i gael mynediad at gyngor a gofal pan mae eu hangen arnyn nhw. Gall technoleg ddigidol a data gwell helpu i wella ansawdd a chanlyniadau gofal.”