Taith fasnach i Fecsico i greu cyfleoedd busnes y gall pawb fanteisio arnynt

Roedd cynrychiolwyr o ddiwydiannau creadigol Cymru yn hedfan i Fecsico ar y penwythnos diwetha i gryfhau’r berthynas rhwng y ddwy wlad – ac i osod seiliau ar gyfer Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ac i greu cyfleoedd busnes y gall y ddwy fanteisio arnynt.

Trefnwyd taith trosglwyddo gwybodaeth Llywodraeth Cymru (11-19 Hydref) gyda chymorth yr asiantaeth farchnata cynnwys Culture Group Ltd, sydd â swyddfeydd yng Nghaerdydd a Mecsico. Mae’n dilyn ymweliadau diweddar â Chymru gan Weinidogion o dalaith Jalisco ym Mecsico ac ymweliad Llysgennad Mecsico â’r DU.

Roedd Gweinidog Arloesedd Jalisco yng Nghaerdydd ym mis Mawrth ac roedd eu Gweinidog Datblygu Economaidd yn y brifddinas ym mis Gorffennaf am gyfarfodydd gyda Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, a swyddogion eraill. Ymwelodd y Gweinidog Datblygu Economaidd â Sioe Datblygu Gemau Cymru gan gyfarfod nifer o gwmnïau o glwstwr gemau Caerdydd sy’n tyfu’n gyflym.

Nod y trafodaethau oedd canolbwyntio ar gyfleoedd i Fecsico a Chymru weithio mewn partneriaeth, gan edrych hefyd ar y diwydiannau creadigol. Bydd yr ymweliad yn dechrau’r gwaith ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Cymru a Jalisco, a bydd yn cael ei arwyddo yn gynnar blwyddyn nesaf.

Trefnwyd y daith hon i gyd-fynd â’r wythnos ‘GREAT’ – rhan o ymgyrch ‘GREAT Britain’ Masnach a Buddsoddi’r DU i hyrwyddo’r wlad yn rhyngwladol, gan dynnu sylw at yr arbenigedd sydd gennym ym Mhrydain megis: technoleg, arloesedd, diwylliant, chwaraeon, hanes, cerddoriaeth, cynaliadwyedd, creadigrwydd a mentergarwch.

Bydd y cynrychiolwyr – sy’n cynnwys ‘llysgenhadon’ o ystod o sectorau o fewn y diwydiannau creadigol – yn ymweld â Dinas Mecsico (ffocws yr wythnos GREAT) a Guadalajara, prifddinas Jalisco, lle bydd Gweinidog Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Jalisco, Jamie Reyes, yn eu croesawu.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Mae Cymru ar flaen y gad o ran creu cyfleoedd masnach yn y tymor hir drwy gysylltu sectorau penodol â marchnadoedd sy’n datblygu a rhai sydd â photensial mawr i dyfu.

“Bydd y cynrychiolwyr yn cefnogi a chryfhau’r berthynas rhwng Cymru a Thalaith Jalisco, yn helpu i godi proffil y sector ym Mecsico, ac yn creu cyfleoedd i fasnachu ac i gydweithio.”

Mae Culture Group wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd a gweithgareddau i archwilio cyfleoedd busnes ar gyfer y dyfodol, i edrych ar gryfderau’r sector, i ddeall marchnad Mecsico ac i nodi’r meysydd lle y gellir cydweithio. Bydd yr wybodaeth a geir yn cael ei gwerthuso a’i chasglu i greu adnoddau ehangach i gefnogi busnesau yng Nghymru i ddod yn rhan o farchnadoedd newydd ac i ddeall sut i fanteisio ar deithiau masnach yn y dyfodol.

Ar ben hynny, bydd yr ymweliad yn creu cyfleoedd ar gyfer 2015 sydd wedi’i nodi fel Blwyddyn y DU ym Mecsico a Mecsico yn y DU. Ei nod yw dyblu faint o fasnachu sy’n digwydd rhwng y ddwy wlad.

Mae Blue Stag, asiantaeth ddatblygu brandiau sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, wedi elwa ar daith debyg i Fecsico gan Lywodraeth Cymru y llynedd.

Dywedodd Dan Sargent, Cyfarwyddwr Creadigol y cwmni:

“Yn sgil ymweliad ein Cyfarwyddwr Technoleg â Mecsico, rydyn ni wedi gallu dod â sgiliau newydd i’r busnes. Mae hynny wedi ein galluogi i greu fformatau newydd o waith animeiddio i un o’n cleientiaid elusennol yn y DU. Gwnaethom hyn i gyd drwy weithio mewn partneriaeth â thîm ym Mecsico. Ni fyddem wedi gallu gwneud y math hwnnw o waith o’r blaen.

“Roedd y cleient yn hynod falch o’r canlyniadau a chawsom gryn dipyn o sylw yn y cyfryngau. Defnyddion ni’r sylw hwnnw i wneud cysylltiadau ar draws gweddill Gogledd America, gan gynnwys cysylltiad â phrif dîm datblygu Google ym Mountain View.”

Marchnad Mecsico yw un o’r rai sy’n cael eu dangos yn y digwyddiad Explore Export yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd ac mae Llywodraeth Cymru yn arwain taith fasnach amlsector i Fecsico ym mis Ionawr 2015.

I gael cipolwg ar y profiadau a gafodd gwmnïau o Gymru y llynedd yn ystod eu hymweliad â Mecsico, ewch i: http://vimeopro.com/culturegroup/video/video/90110581 (Saesneg)