Strategaeth ar y cyd i leihau nifer y bobl ifanc sy’n troseddu

Mae Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn lansio cynllun ar y cyd i atal pobl ifanc rhag troseddu ac aildroseddu.

Mae’r Strategaeth Cyfiawnder Ieuenctid, a gyhoeddwyd heddiw gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, yn cyflawni un o’r ymrwymiadau sydd yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth:

“Yn anad dim, ein ffordd ni o fynd ati i wella sefyllfa’r system cyfiawnder ieuenctid yw trin y rhai hynny sy’n troseddu, neu sydd mewn perygl o fynd yn droseddwyr, fel plant a phobl ifanc yn y lle cyntaf, ac fel troseddwyr yn ail.

“Fe wnaethon ni addewid i ystyried beth arall yr oedd angen ei wneud i gryfhau polisïau ym meysydd addysg, tai, camddefnyddio sylweddau, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

“Roedd yr addewid hwnnw’n cynnwys adduned i sicrhau bod yr holl bartneriaid sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid yn fwy atebol. Mae’r strategaeth yn ceisio gwella gwasanaethau fel eu bod yn diwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd yn rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid, neu sydd eisoes yn rhan o’r system honno.

“Mae angen cymorth ar bobl ifanc sy’n troseddu neu sy’n ymddwyn mewn modd peryglus dro ar ôl tro, i’w hatal rhag troseddu eto. Felly am y rheswm hwnnw rydyn ni’n gweithio i sicrhau cymorth gwell ar gyfer y bobl ifanc hyn.”

Dywedodd yr Arglwydd McNally, Cadeirydd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

“Mae’r strategaeth hon yn cefnogi ein hymrwymiad ar y cyd i ddarparu system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru sy’n atal troseddau ac sy’n diogelu cymunedau.

“Drwy hybu ffyrdd i leihau achosion o aildroseddu, a gwella canlyniadau ar gyfer gr?p o bobl ifanc, sy’n aml yn un heriol, mae’r strategaeth hon yn ein helpu ni i barhau i leihau’r nifer o bobl ifanc dan 18 oed sy’n mynd yn rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf ac sydd yn y ddalfa am y tro cyntaf.”

Mae’r strategaeth yn cynnig canllawiau clir i’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Llywodraeth Cymru, a phartneriaid sy’n darparu gwasananaethau cyfiawnder ieuenctid, ar y modd y gallant helpu i atal troseddu ac aildroseddu gan blant a phobl ifanc.