Safonau hyfforddi newydd ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru

Mae gweithwyr cymorth gofal iechyd yn rhan fawr o weithlu’r GIG yng Nghymru, ac maen nhw’n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill. Bydd fframwaith newydd yn berthnasol i weithwyr cymorth gofal iechyd clinigol sy’n gweithio mewn swyddi nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd o 1 Ebrill, 2016 ymlaen.

Mae wedi’i seilio ar safonau a chymwyseddau galwedigaethol cenedlaethol ac mae’n cyflwyno set gyffredin o safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant gan gydnabod sgiliau, gwybodaeth a phrofiad unigolion wrth iddyn nhw ddatblygu yn eu rôl. Philippa Ford o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi sydd wedi arwain y gwaith hyd yn hyn o ddatblygu’r fframwaith.

Mae wedi’i lunio i ddarparu’r sylfaen ar gyfer ymarfer gweithwyr cymorth gofal iechyd ac i fod yn llwybr i ddatblygu gyrfa, boed yn ofynnol fel rhan o’u swydd neu’n ddyhead personol.

Yn rhinwedd ei swydd fel y Gweinidog Iechyd, mae Mark wedi dweud:

“Mae gweithwyr cymorth gofal iechyd yn rhan bwysig o weithlu ein GIG ac maen nhw’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i gyflenwi gwasanaethau mewn gwasanaethau clinigol ac anghlinigol.

“Yn fy ymateb i’r adolygiad ar Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol, dywedais fod cynllunio a datblygu’r gweithlu yn un o’r ysgogiadau mwyaf pwerus sydd gennym i greu system gofal iechyd ddarbodus.

“Roedd yr adolygiad yn canolbwyntio ar yr angen i fuddsoddi yn ein gweithlu presennol ac i ddarparu cyfleoedd i’r holl weithwyr gofal iechyd ddatblygu’u sgiliau a’u gyrfaoedd trwy gydnabod ac achredu’r gwaith y maen nhw’n ei wneud yn ddyddiol wrth iddyn nhw ofalu am gleifion.

“Bydd y Fframwaith Datblygu Gyrfa a Sgiliau GIG Cymru newydd ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn helpu i sicrhau bod hyn yn digwydd i’r grŵp pwysig iawn hwn o staff.”

Mae’r fframwaith newydd yn cael ei wneud fesul cam – mae’r cam cyntaf wedi’i gynllunio i gefnogi gweithwyr cymorth gofal iechyd clinigol. Ar yr un pryd, bydd gwaith yn parhau ar gam nesaf y fframwaith. Nod y cam nesaf yw cefnogi gweithwyr cymorth gofal iechyd anghlinigol a chanolbwyntio ar sut y gellir cynnwys gweithwyr cymorth gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd o dan un fframwaith.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddatblygu pellach, bydd cyfle gan sefydliadau’r GIG i ganolbwyntio ar ddatblygu staff sydd eisoes yn gweithio iddyn nhw, cyn i’r fframwaith ddod yn orfodol o 1 Ebrill 2018.