Rhagor o lwyddiant i Dwf Swyddi Cymru, 735 o swyddi wedi’u llenwi mewn mis yn unig

Mwy o newyddion da i entrepreneuriaid ifanc, 317 o fusnesau newydd wedi’u creu.

Gwnaeth y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, groesawu’r ffigurau Twf Swyddi Cymru diweddaraf. Maent yn dangos bod rhaglen flaenllaw cyflogaeth ieuenctid Llywodraeth Cymru erbyn hyn wedi creu 14,500 o gyfleoedd am swyddi gyda dros 11,300 o bobl ifanc yn llenwi’r swyddi hynny.

Golyga hyn fod y rhaglen sydd wedi’i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop wedi llenwi 735 o gyfleoedd swyddi mewn mis yn unig.

Yr wythnos ddiwethaf ymunodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Weinidog â deng milfed (10.000fed) ymgeisydd Twf Swyddi Cymru sef Chloe Bignell o Lanelli, a phobl ifanc a chyflogwyr o Gymru benbaladr i ddathlu llwyddiant y rhaglen flaenllaw sy’n creu gwaith i ieuenctid.

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod cyfraddau llwyddo’r rhaglen yn parhau yn gryf. Mae 82% o bobl ifanc yn gweithio yn y sector preifat yn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddysgu pellach ar ôl cwblhau eu cyfleoedd 6 mis gyda Thwf Swyddi Cymru.

Yn y cyfamser, mae’r data diweddaraf ar gyfer elfen hunangyflogaeth Twf Swyddi Cymru – lle mae pobl ifanc yn derbyn bwrsariaeth entrepreneuriaid ifanc – yn dangos bod 317 o fusnesau newydd wedi cael eu creu ers i’r rhaglen ddechrau ym mis Ebrill 2012.

Mae hyn yn cymharu â 276 y mis diwethaf.

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dod yn fuan wedi Ystadegau’r Farchnad Lafur sy’n dangos lleihad o bron i 10% dros y flwyddyn ddiwethaf yn lefelau pobl ifanc 16 ac 17 oed sy’n ddi-waith.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrth groesawu’r ffigurau heddiw:

“Dim ond yr wythnos ddiwethaf yr oedd y Prif Weinidog a finnau’n cwrdd â’r deng milfed person ifanc i gymryd rhan yn rhaglen Twf Swyddi Cymru. Nawr, o fewn un fis, mae’r ffigur wedi neidio i dros 11,000, gyda dros 700 o bobl ifanc ychwanegol mewn gwaith. Mae hwnnw’n ffigur sydd wir yn drawiadol ac sy’n dangos, ddwy flynedd yn ddiweddaraf, fod y rhaglen yn parhau i fynd o nerth i nerth.

“Dw i hefyd wedi cael y pleser yr wythnos ddiwethaf o gwrdd ag entrepreneuriaid ifanc sydd wedi dechrau busnes diolch i Fwrsariaeth i Entrepreneuriaid Ifanc Twf Swyddi Cymru. Dw i felly’n falch i weld yr elfen hon o’r rhaglen yn gwneud mor dda ac yn chwarae ei rhan i wthio ein heconomi yn ei blaen.

“Dydy’r gostyngiad rydyn ni wedi’i weld mewn diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru ddim yn gyd-ddigwyddiad. Mae’n glir bod Twf Swyddi Cymru’n chwarae ei rhan i helpu ein pobl ifanc gael gwaith cyflogedig ac ystyrlon, sy’n eu galluogi i ddangos eu potensial wrth gefnogi ein cyflogwyr i dyfu.”