Rhaglen ymyrraeth deuluol unigryw Cymru yn helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd

Mae gwasanaeth sy’n unigryw i Gymru ac sy’n darparu cymorth i deuluoedd bregus sydd ag anghenion o natur gymhleth yn helpu i gadw plant allan o’r gwasanaethau gofal ac yn helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd.

Yn ystod ymweliad â Sir Benfro, cyfarfu’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas â theuluoedd a oedd wedi cael cymorth gan raglen ymyrraeth gynnar Llywodraeth Cymru, sef y Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog fod y gwasanaeth hwn wedi’i gyflwyno ledled Cymru. Mae’r rhaglen hon wedi cynorthwyo mwy na 350 o deuluoedd ledled Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Caiff awdurdod lleol gyfeirio teulu at Dîm Integredig Cymorth i Deuluoedd pan fo pryderon ynghylch lles plant, o ran materion megis cam-drin sylweddau, trais neu gam-drin domestig, hanes o ymddygiad treisgar neu gam-drin, neu faterion iechyd meddwl.

Gall teuluoedd sy’n profi anawsterau o’r fath fod yn agored i’r risg o gael eu plant wedi’u rhoi mewn gofal, neu gael eu henwau wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. Mae’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd yn gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i wneud newidiadau cadarnhaol er mwyn lleihau pryderon a chaniatáu i blant aros yn eu cartref yn ddiogel. Maent yn darparu cymorth wedi’i dargedu ac yn helpu i gysylltu gwasanaethau i blant ac oedolion, gan ganolbwyntio ar y teulu fel uned.

Mae canlyniadau gwerthusiad diweddar o’r rhaglen wedi dangos bod y rhaglen Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd wedi galluogi teuluoedd i:

• Ddatrys nifer o’r materion yr oedden nhw’n eu hwynebu, megis cam-drin sylweddau, problemau iechyd meddwl difrifol, problemau rhianta, tai, dod o hyd i waith, triwantiaeth a pherthnasau anodd neu gamdriniol. Drwy ymwneud â’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd, llwyddodd y teuluoedd i ddatrys y problemau hyn yn gyfan gwbl neu’n rhannol.

• Teimlo cryn dipyn yn fwy hyderus yn eu gallu i reoli eu problemau a’u heriau eu hunain yn y dyfodol, a meddu ar fwy o gymhelliant i wneud hynny o hyn allan.

• Gallu deall yn well rai o’r ffactorau sy’n achosi’r materion yr oeddent wedi’u profi (gan gynnwys problemau iechyd meddwl hirdymor).

Derbyniodd y Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd £4.5m gan Lywodraeth Cymru i ddarparu’r gwasanaethau ledled Cymru yn 2014/15.