Quantum Advisory yn creu swyddi wrth i drosiant barhau i gynyddu bob blwyddyn

Mae Quantum Advisory – y cwmni arbenigol o actwariwyr pensiwn ac ymgynghorwyr budd-daliadau sydd â’u pencadlys yng Nghaerdydd yn parhau i ehangu ac yn creu 15 o swyddi i raddedigion yng Nghaerdydd wrth i werthiant barhau i godi o flwyddyn i flwyddyn.

Mae’r cwmni yn cynllunio, cynnal ac adolygu cynlluniau pensiwn a manteision cysylltiedig i weithwyr, gan sicrhau eu bod yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon.

Mae Quantum Advisory yn cyflogi dros 70 o bobl, yn rhoi cyngor ar werth £3 biliwn o asedau y gronfa bensiwn, a chafodd y cwmni ei sefydlu ym mis Ebrill 2007 gyda swyddfeydd yn Amersham, Birmingham a Llundain.

Mae cyllid busnes o £140,000 wedi ei roi gan Lywodraeth Cymru tuaag at ehangu eu pencadlys yn Llaneirwg, gan sicrhau bod yr ehangu yn digwydd yng Nghaerdydd yn hytrach nac unrhyw un arall o leoliadau’r cwmni.

Meddai Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

‘Mae Quantum Advisory yn gwmni cynhenid, a’i sylfaen yng Nghaerdydd, felly rwy’n falch bod yr ehangu hwn yn digwydd yng Nghymru.  Bydd yn creu cyfleoedd newydd o safon uchel i raddedigion yn un o’n prif sectorau ac yn cefnogi ein strategaeth i ddatblygu gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru.’

Mae gan y busnes ddau fath o gwsmer craidd – cwmnïau, ac ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn, gyda rhestr faith o gleientiaid amlwg.  Mae trosiant wedi cynyddu 250% ers 2007 ac amcangyfrifir y bydd yn tyfu 18% ymhellach ym mlwyddyn ariannol 2014/15.

Meddai Andrew Reid-Jones, Partner yng nghwmni Quantum Advisory:

‘Mae’r bartneriaeth barhaus gyda Llywodraeth Cymru wedi bod yn allweddol i ddatblygu ein cynnyrch a’n strategaethau sydd wedi’u henwebu am wobr , i helpu ein cleientiaid ym Mhrydain ac yn rhyngwladol gyda phroblemau buddsoddi, ymgynghori ac actwaraidd i ymateb i heriau deinamig.  Mae safon ein pobl yn allweddol inni a’n cleientiaid ac rydym yn parhau i ddod o hyd i nifer o’r bobl sy’n perfformio’n dda y mae eu hangen arnom ledled Cymru.’

Mae’r farchnad bensiwn ym Mhrydain werth oddeutu £2 driliwn o asedau sy’n cael eu rheoli, sy’n cael eu gyrru gan elfennau megis: cofrestru awtomatig, newidiadau yn y gyllideb, newid rheoleiddiol, poblogaeth sy’n heneiddio, perfformiad economaidd Prydain a chyfuno darparwyr.