Pwerau gorfodi newydd i fynd i’r afael â throseddau gwastraff yng Nghymru

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, a Phrif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Emyr Roberts, wedi croesawu’r pwerau newydd i fynd i’r afael â throseddau gwastraff a pherfformwyr gwael cyson yn y diwydiant gwastraff sy’n dod i rym heddiw.

Mae cwmnïau annibynadwy yn aml yn gyfrifol am lygru’r amgylchedd, peryglu iechyd dynol ac achosi arogleuon a phroblemau niwsans i’r gymuned leol. Mae effaith ar y busnesau dibynadwy hefyd, gan bod y cwmnïau annibynadwy hyn yn cynnig gwasanaethau am bris rhatach.

Roedd ymgynghoriad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Defra yn holi barn am chwe chynnig ar gyfer troseddau gwastraff ym mis Chwefror, daeth pedwar ohonynt i rym ar Hydref 30, i helpu i gryfhau pwerau Cyfoeth Naturiol Cymru a’u gallu i weithredu’n gyflymach ac yn fwy effeithiol i fynd i’r afael â pherfformiad gwael a chwmnïau anghyfreithlon ar draws y diwydiant.

Bydd y newidiadau hyn yn:

  • Galluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i atal trwydded ble y mae’r cwmni wedi torri amod o’u trwydded a bod perygl o lygru; bydd y ddarpariaeth hon yn galluogi’r cwmni i nodi, mewn rhybudd atal dros dro, y camau sy’n rhaid eu cymryd gan y cwmni i gywiro’r achos o dorri amodau’r trwydded ac i ddileu’r perygl o lygru,
  • Galluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i’w gwneud yn ofynnol i’r cwmni ddangos arwydd sy’n hysbysu’r cyhoedd na ellir dod â rhagor o wastraff ar y safle mewn achosion ble y mae’r drwydded wedi’i hatal, ac angen rhwystro rhagor o wastraff rhag cyrraedd y safle,
  • Galluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i gymryd camau i ddileu perygl difrifol o lygru,
  • Ei gwneud yn haws i Gyfoeth Naturiol Cymru wneud cais i’r Uchel Lys am waharddeb i orfodi cydymffurfio â rhybudd gorfodi neu atal.

Meddai’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant:-

“Mae tua 94% o gwmnïau rheoli gwastraff yng Nghymru yn gwmnïau da, gonest, felly dim ond cyfran fechan o’r perfformwyr gwael hyn a’r troseddwyr gwastraff sydd angen inni fynd i’r afael â hwy.

“Rydym wedi ei wneud yn flaenoriaeth i ddod o hyd i’r cwmnïau anonest hyn i sicrhau nad oes modd elwa o droseddu. Mae Llywodraeth Cymru, gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, Defra ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cydweithio i ddod o hyd i ffyrdd o gryfhau ein pwerau gorfodi presennol. Rydym yn gweithio nawr ar ddod â rhagor o ddeddfwriaeth y flwyddyn nesaf, fydd yn cryfhau pwerau Cyfoeth Naturiol Cymru ymhellach i helpu i fynd i’r afael â throseddau gwastraff.”

Meddai Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Gall troseddau gwastraff fod yn beryglus i’r amgylchedd ac i iechyd pobl. Rydym yn benderfynol o wneud yn siŵr nad oes modd elwa o droseddau gwastraff, mae ein swyddogion ledled y wlad yn rheoleiddio safleoedd gwastraff a byddwn yn erlyn cwmnïau gwastraff anghyfreithlon.

“Bydd y pwerau gorfodi gwell newydd sy’n dod i rym heddiw yn ei gwneud yn haws inni fynd i’r afael â throseddau gwastraff yng Nghymru.”