Mwy o entrepreneuriaid ifanc yn parhau i elwa ar lwyddiant Twf Swyddi Cymru

Mae’r ffigurau misol a gafodd eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru wedi dangos bod Twf Swyddi Cymru, sy’n cael ei gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd, bellach wedi helpu pobl ifanc i gychwyn 345 o fusnesau newydd – sef cynnydd o 28 o fusnesau ers y mis diwethaf.

Yn y cyfamser, ar gynnydd mae llwyddiant y rhaglen o ran y sector preifat lle mae’r rhan fwyaf o’i gweithgarwch. Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae 82.4% o bobl ifanc bellach wedi symud ymlaen i waith cynaliadwy, gan gynnwys prentisiaethau neu ddysgu pellach, ar ôl i’w cyfle chwe mis ddod i ben.

Mae hyn o’i gymharu â tharged gwreiddiol o 70%.

Mae’r ffigurau cyffredinol ar gyfer y rhaglen yn dangos bod Twf Swyddi Cymru bellach wedi creu dros 15,000 o gyfleoedd gwaith, gyda bron i 12,000 o bobl ifanc yn llenwi’r swyddi hyn. Mae dros 630 o swyddi wedi eu creu yn ystod y mis diwethaf yn unig.

Mae’r ffigurau hefyd yn dangos bod Twf Swyddi Cymru ar y trywydd iawn i fwrw ei tharged blynyddol, sef sicrhau bod 4,000 o bobl ifanc wedi manteisio ar gyfleoedd gwaith erbyn mis Medi – dri mis yn gynharach na’r disgwyl.

Wrth groesawu’r ffigurau diweddaraf, dywedodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Ken Skates:

“Mae Twf Swyddi Cymru yn parhau i chwarae rhan allweddol yn yr ymgyrch i ddatblygu diwylliant o entrepreneuriaeth yng Nghymru.

“Drwy gynnig y bwrsari hwn, rydyn ni’n gallu rhoi’r cyllid a’r cymorth i’n pobl ifanc er mwyn eu helpu i lansio eu busnes yn llwyddiannus.

“Mae’n fformiwla lle mae pawb ar eu hennill, ac fel mae’r ffigurau hyn yn dangos, mae’r ymateb wedi bod yn wych – yn enwedig o gofio mai 200 oedd ein targed gwreiddiol ar gyfer busnesau newydd eleni.

“Gyda’r cyfraddau llwyddiant ar gyfer y sector preifat yn parhau ar gynnydd, mae’n amlwg bod Twf Swyddi Cymru yn perfformio’n well nag erioed.

“Erbyn y mis nesaf, byddwn wedi rhagori ar ein targed o lenwi 4,000 o gyfleoedd gwaith eleni, ac mae hynny’n tystio i’r parch sydd gan bobl ifanc a chyflogwyr ledled Cymru tuag at y rhaglen hon.”

Cafodd y cynllun bwrsari ei ddatblygu i gefnogi pobl ifanc wrth gychwyn busnes, ac mae’r £6,000 yn cael ei dalu dros gyfnod o bedwar mis. Ei nod yw helpu busnesau nad ydyn nhw wedi dechrau masnachu eto.

Mae Twf Swyddi Cymru yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.