Mark yn agor Adran Achosion Brys newydd gwerth £4.4m yng Nghaerdydd

Agorwyd Adran Achosion Brys newydd gwerth £4.4m yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn swyddogol gan Mark, yn rhinwedd ei swydd fel y Gweinidog Iechyd.

Yr adran hon yw un o’r adrannau brys mwyaf prysur yn y DU gyda mwy na 135,000 o bobl yn cael eu trin yno bob blwyddyn, sy’n cyfateb i 370 o bobl yn ceisio cymorth bob dydd.

Bydd yr uned newydd yn gwella gallu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i reoli cleifion brys yn fwy effeithlon yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Bydd yn darparu amgylchedd gweithio sy’n fwy diogel ac ymarferol i’r staff sy’n anelu at ddarparu gwasanaeth brys gyda’r gorau yn y DU.

Cyfanswm cost y prosiect oedd £4.412m – daeth £2.657m oddi wrth Lywodraeth Cymru a’r gweddill oddi wrth y bwrdd iechyd. Gwnaeth rhoddion elusennol, gan gynnwys gwaddolion, gan gleifion a’u teuluoedd, dalu am beth o’r gwaith dodrefnu newydd yn yr adran.

Mae’r adran newydd yn cynnwys:

•“Parth ffrydio” gyda lle i saith troli;

•10 cilfan troli er mwyn asesu cleifion sy’n sâl iawn neu sydd wedi’u hanafu’n ddifrifol;

•Chwech o gilfannau dadebru i oedolion;

•Cilfan ddadebru bediatrig benodedig;

•Uned mân anafiadau, gan gynnwys 10 o gilfannau ar gyfer archwiliad/triniaeth;

un ciwbicl ar gyfer rhoi pwythau/rhwymo clwyfau; un ciwbicl offthalmoleg; ciwbicl dau droli ar gyfer ffrydio gan feddyg teulu, ac un ciwbicl iechyd meddwl.

Hefyd, mae gan yr uned dderbynfa ac ardaloedd aros newydd ac ardaloedd gwell ar gyfer dderbyn ambiwlansys brys.

Yn ystod yr ymweliad, cadarnhaodd Mark ei fod hefyd wedi cytuno ar gyllid ychwanegol o £123,000 ar gyfer cyfarpar meddygol i’r uned newydd.

Dywedodd Mark:

“Rwyf wrth fy modd o gael agor yn swyddogol yr adran frys newydd hon.

“Rwy’n hyderus y bydd yr uned newydd yn helpu i ddiwallu a darparu gwasanaethau a gofal gwell i’r cyhoedd ac yn darparu amgylchedd gweithio mwy diogel ac ymarferol i’r staff.

“Bydd hefyd yn help i adnoddau staffio a diagnostig gael eu defnyddio’n effeithiol er mwyn sicrhau y caiff cleifion y driniaeth sydd ei hangen arnynt cyn gynted â phosib.”

Dywedodd Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

“Mae’r uned newydd yn edrych yn wych ac mae wedi cael ei dylunio drwy ddefnyddio arferion gorau o bob rhan o’r DU. Bydd yn cynnig lle mwy cyfforddus gyda mwy o adnoddau ar gyfer y cyhoedd a’r staff sy’n darparu’r gofal hwnnw.

“Mae hwn wedi bod yn brosiect heriol – ymdrech tîm go iawn i gyflawni gwelliannau dramatig ac ar yr un pryd yn cynnal gofal brys 24/7 ar y safle. Hoffwn ddiolch i’r staff yn y tîm cynllunio ac ystadau a fu’n gweithio ar y prosiect, staff yr Uned Frys a fu’n cynnal y gwasanaethau dan amodau anodd, a’n partneriaid yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru sydd wedi bod o gymorth mawr yn ystod y cyfnod trafferthus hwn.

“Ers cryn dipyn o amser, rydyn ni wedi cael staff y gallwn fod yn falch iawn ohonyn nhw yn yr Uned frys, a bellach mae ganddyn nhw gyfleuster y gallant fod yn falch ohono hefyd.”