Mae adroddiad cenedlaethol ar y diwydiant gemau yn dangos bod Caerdydd yn datblygu fel canolbwynt i’r sector

Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi croesawu yr adroddiad gan NESTA sy’n dangos bod Caerdydd yn un o ddeuddeg canolfan sy’n datblygu o ran cynhyrchu gemau fideo. Mae strategaeth y Gweinidog ar gyfer tyfu’r diwydiannau creadigol yng Nghymru yn rhoi sylw canolog i ddatblygu’r diwydiant hwn.

Dywedodd y Gweinidog:

“Yr amcangyfrif presennol yw mai’r DU sydd â’r bumed farchnad fwyaf yn y byd ar gyfer gemau fideo o ran refeniw defnyddwyr. Mae’r adroddiad diweddaraf hwn yn amcangyfrif bod y diwydiant werth £1.7bn i economi’r DU, gan gefnogi 28,000 o swyddi yn y DU yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

“Mae hon yn farchnad sy’n prysur dyfu ac yn cynnig cyfleoedd economaidd go iawn, sef pam bod Llywodraeth Cymru yn rhagweithiol o ran cefnogi a hybu ei thwf yng Nghymru drwy fentrau fel y Gronfa Datblygu Digidol a Sioe Datblygu Gemau Cymru.

“Rwy’n falch iawn bod Caerdydd yn cael ei chydnabod fel canolfan sy’n datblygu o ran dylunio, datblygu a marchnata gemau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld mwy o dwf yn y dyfodol.”

Mae’r adroddiad yn datgelu bod diwydiant gemau’r DU yn llawer mwy nag y tybiwyd o’r blaen: mae mwy na 1,900 o gwmnïau gemau yn weithredol yn 2014, a allai fod yn cyfrannu cymaint ag £1.7 biliwn at economi’r DU.

Bu twf o 22% o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y cwmnïau yn y sector. Mae’r adroddiad yn nodi bod Caerdydd yn ganolfan entrepreneuraidd gyda chwmnïau llai o faint yn creu gemau lefel mynediad, yn enwedig i’r farchnad Apple, gyda 38 o gwmnïau gemau yn weithredol yn ardal Caerdydd yn unig.

Dywedodd Ian Thomas, cadeirydd y corff diwydiant Gemau Cymru:

“Mae adroddiad NESTA yn newyddion gwych, sy’n cefnogi’r hyn rydym yn ei weld ar lawr gwlad dros y tair blynedd diwethaf; mae’r diwydiant gemau’n tyfu’n gyflym ledled Cymru.

“Mae Llywodraeth Cymru wastad wedi bod yn gefn i ni, yn cefnogi prosiectau sy’n galluogi cwmnïau gemau i fynychu digwyddiadau’r diwydiant; ac mae sefydliadau eraill ar draws y wlad yn ein cefnogi ni hefyd. Mae hwn yn amser gwych i fod yn datblygu gemau yng Nghymru.”

Mae Cronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru wedi helpu ystod eang o fusnesau i arallgyfeirio i farchnadoedd eraill, datblygu cynhyrchion newydd ac elwa ar fanteision tymor byr yn y farchnad.

Gall y gronfa gynnig hyd at £50,000 ar gyfer prosiectau newydd ac mae wedi helpu cwmnïau fel Dakko Dakko, Wales Interactive a Dojo Arcade i ddatblygu gemau newydd.

Mae buddsoddiad o’r tu allan hefyd yn helpu’r sector, ac mae Llywodraeth Cymru wedi helpu OysterWorld Games i agor canolfan datblygu gemau yn Nhrefforest, lle mae’r cwmni bellach yn cyflogi 50 o bobl. Mae’r cwmni’n bwriadu tyfu’r busnes i fod yn flaenllaw yn y gwaith datblygu, cyhoeddi a dosbarthu electronig ar gyfer meddalwedd adloniant rhyngweithiol a gwasanaethau cynnwys ar-lein.

Yn ogystal â denu buddsoddiad i Gymru, mae Llywodraeth Cymru yn helpu cwmnïau o Gymru i fasnachu’n rhyngwladol, cwrdd â phartneriaid busnes newydd a chychwyn ar gydweithrediadau rhyngwladol.

Ym mis Mawrth eleni, gwnaeth Cymru ei hymddangosiad cyntaf yn y Gynhadledd Datblygwyr Gemau yn San Francisco, gyda Llywodraeth Cymru’n mynd â chynrychiolaeth o fusnesau i’r cyfarfod blynyddol mwyaf o ddatblygwyr gemau fideo proffesiynol. Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu ar y llwyddiant hwn drwy gynyddu presenoldeb Cymru ym mis Mawrth 2015.

Mae Sioe Datblygu Gemau Cymru hefyd yn helpu i roi Caerdydd ar y map diwydiant gemau. Denodd dros 450 o gynrychiolwyr eleni ac mae’n tynnu cwmnïau ynghyd o bob rhan o Gymru ac o rannau eraill o’r DU ar gyfer arddangosfa, rhwydweithio a seminarau.