Llywodraeth Cymru’n rhoi £12m i helpu strategaeth i greu’r clwstwr cyntaf yn Ewrop o ganolfannau sy’n arbenigo mewn lled-ddargludyddion

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi rhoi pecyn cyllid o £12m i helpu i adeiladu, gosod ffitiadau a phrynu offer cyfalaf ar gyfer Athrofa Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd.

Mae’r Athrofa’n rhan o’r £300m y mae Prifysgol Caerdydd yn ei fuddsoddi mewn canolfannau ymchwil ac arloesedd newydd. Mae’n elfen allweddol o’r strategaeth ehangach i greu’r pumed yn y clwstwr yn Ewrop o athrofeydd sy’n arbenigo mewn lled-ddargludyddion – a’r unig un sy’n rhoi ei holl sylw i led-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae Prifysgol Caerdydd eisoes wedi sicrhau Cyllid Buddsoddi Partneriaeth y Cyngor Ymchwil gwerth £17.3m i helpu’r Athrofa i weithio’n agos â’r diwydiant a symud ymchwil academaidd i’r cam nesaf.

Bydd yr Athrofa’n ategu’r Fenter ar y Cyd rhwng Caerdydd ac IQE i greu Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy’n creu prototeipiau a llinellau peilot masnachol. Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, sy’n cael ei lansio’n ffurfiol yn Llundain (19 Tachwedd) a Chastell Caerdydd (26 Tachwedd) fydd cyfleuster proteipio cyntaf Ewrop. Bydd yn cysylltu ymchwil academaidd â chymhwyso diwydiannol er mwyn i entrepreneuriaid ac arweinwyr technoleg fedru mynd â chynnyrch yn gyflym i’r farchnad.

Lled-ddargludyddion cyfansawdd yw’r dechnoleg allweddol sy’n sbarduno datblygiadau mewn llu o feysydd o dechnoleg ddi-wifr a ffonau clyfar i ynni solar a datblygu gorsafoedd pŵer ffotofoltäig crynodedig; o ofal iechyd a dyfeisiau delweddu newydd, diagnosteg a chynhyrchion iechyd gwisgadwy i gludiant, trydan-yriant a brecio atgynhyrchiol.

Dywedodd y Gweinidog:

“Ni ddylen ni danbrisio arwyddocâd ein buddsoddiad yn yr Athrofa Ymchwil i Dechnoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Mae cyrff allanol wedi cydnabod mai ein cymorth ni yw’r catalydd i ddatblygu’r elfen lled-ddargludyddion cyfansawdd ar gyfer y clwstwr Ewropeaidd a byd-eang hwn o ganolfannau a fydd yn creu màs critigol i’r gadwyn gyflenwi.

“Bydd yr Athrofa’n chwarae rhan bwysig yn y prosiect trawsnewidiol hwn a fydd yn sicrhau bod Cymru’n cael y gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu fel arweinydd yn y dechnoleg arbenigol smart hon sy’n gyffrous ac yn chwyldroadol.”

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu,

“Mae derbyn y pecyn cyllid yn gam pwysig yng ngwaith datblygu’r Athrofa Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a datblygu clwstwr ar gyfer arbenigedd Lled-ddargludyddion Cyfansawdd o dan gyd-arweiniad IQE a Phrifysgol Caerdydd.

“Bydd y cyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru yn gartref hefyd i rai o’r ymchwilwyr mwyaf blaenllaw ym maes Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Bydd yr ymchwilwyr hynny’n datblygu technolegau’r 21ain ganrif sydd â’r grym i newid ein ffordd o fyw.”

Gyda’i gilydd, bydd yr Athrofa, y Fenter ar y Cyd, a’r IQE presennol yng Nghaerdydd yn sefydlu elfennau craidd ecosystem Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yng Nghymru. Bydd y gwaith yn pontio rhwng camau cyntaf gwaith ymchwil, datblygu cynhyrchion, prototeipio, a chreu peilot, ac ymlaen i weithgynhyrchu ar raddfa fawr.