Llywodraeth Cymru’n helpu’r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol i greu llwyddiant yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu, diogelu neu gefnogi dros 10,000 o swyddi yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru ers 2011.

Mae’r sector allweddol hwn wedi tyfu’n gyflym a hynny am fod Caerdydd wedi cyflym droi’n un o’r lleoliadau mwyaf deniadol yn y DU y tu allan i Lundain ar gyfer cwmnïau gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn agor y swyddfeydd newydd Deloitte yn Heol y Parc yn swyddogol wythnos ddiwethaf. Mae’r swyddfeydd newydd yn arwydd o dwf gwaith Deloitte yng Nghaerdydd. Mae’r cwmni’n bwriadu recriwtio gweithwyr proffesiynol ychwanegol yn y ddinas a bydd rhyw 1,000 o weithwyr yno erbyn 2017. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn rhoi £3.5m o gyllid i helpu Deloitte i ymestyn yng Nghymru, gan greu 700 o swyddi newydd dros y pum mlynedd nesaf.

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd y cwmni datblygu eiddo JR Smart ei fod am gael trydydd adeilad swyddfa newydd yng Nghwr y Ddinas. Dyna 75,000 tr. sg. ychwanegol o ofod swyddfa yn Ardal Fenter Canol Caerdydd. Mae buddsoddiadau diweddar yng Nghwr y Ddinas wedi creu swyddfeydd Gradd A, mawr eu hangen, yn yr Ardal Fenter, gan gynnwys buddsoddiad cyffrous Legal and General yn y Sgwâr Canolog. Drwy brynu 1 Cwr y Ddinas yn 2013, helpodd Llywodraeth Cymru i godi hyder a chreu swyddfeydd gwir eu hangen ar adeg hollbwysig.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart:

“Mae’r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yn llwyddo yng Nghymru. Ar ôl Llundain, rydym am i wasanaethau ariannol a phroffesiynol ddewis Caerdydd o flaen unman arall yn y DU ac rydym ymhell ar ein ffordd i wireddu’r uchelgais honno. Dyna pam y buddsoddon ni mewn swyddfeydd Gradd A yn y brifddinas a gwneud Canol Caerdydd yr ardal fenter gyntaf yn y DU sy’n unswydd ar gyfer y sector. Mae’r ffaith bod cwmnïau fel JR Smart wedi buddsoddi mewn swyddfeydd tybiannol a bod Deloitte yn creu mwy o swyddi yma’n dangos bod y sector preifat yn cefnogi ein gweledigaeth ar gyfer Caerdydd.

“Rwy’n falch iawn o’r twf yn y sector dros y pedair blynedd diwethaf a gyda rhagor o gyhoeddiadau cadarnhaol i ddod yn y misoedd nesaf, bydd Llywodraeth Cymru wedi helpu dros 10,000 o swyddi erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon. Fel llywodraeth sydd o blaid byd busnes, rydym yn ymrwymedig i helpu cwmnïau yng Nghymru i greu twf economaidd a swyddi o ansawdd uchel.

Ychwanegodd Mrs Hart:

“Rhwng 2011 a 2015, mae’r Llywodraeth hon wedi cefnogi dros 8,500 o swyddi yn y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol ledled Cymru ac rydym yn hyderus y bydd y nifer hwnnw’n fwy na 10,000 erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon. Mae tua 140,000 o bobl yn gweithio yn y sector yng Nghymru, cynnydd o ryw 14,000 ers 2011.”

Gan siarad cyn ei ymweliad â Deloitte, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

“Mae cynllun ehangu Deloitte a’r swyddi a fydd yn cael eu creu yn Ardal Fenter Canol Caerdydd yn newyddion gwych. Rwy’n siŵr y bydd y cynnydd ym mhresenoldeb Deloitte yn y brifddinas yn denu cwmnïau tebyg eraill. Mae’n bwysig iawn bod gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yn ystyried Caerdydd yn lle da i wneud busnes – opsiwn llewyrchus llawn addewid y tu allan i Lundain.”

Y nod wrth sefydlu Ardal Fenter Canol Caerdydd oedd dod yn un o’r lleoliadau gorau yn y DU ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol. Y prif ffocws yw datblygu swyddfeydd Gradd A newydd, a gyda gwelliannau i drafnidiaeth a’r seilwaith TGCh, bydd yn helpu i sicrhau bod busnesau’n tyfu ymhellach a bod swyddi’n cael eu creu yn yr Ardal ac ar draws y ddinas.