Hwb o £7.6m o gyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £7.6m ychwanegol bob blwyddyn mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc.

Bydd y cyllid pellach yn helpu i alluogi gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed arbenigol (CAMHS) i ymateb yn well y tu allan i oriau ac ar adegau o argyfwng, ehangu mynediad at therapïau seicolegol ar gyfer pobl ifanc, gwella’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc gan wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol, a sicrhau bod gwasanaethau’n ymyrryd yn gynnar i ddiwallu anghenion pobl ifanc sy’n datblygu seicosis.

Hefyd bydd cyllid ar gael i ddatblygu gwasanaethau ar gyfer y bobl ifanc mwyaf agored i niwed sydd eisoes yn y system cyfiawnder ieuenctid – neu sydd mewn perygl o fynd i mewn iddi.

Bydd hefyd yn helpu i drefnu’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd er mwyn gwneud CAMHS yn fwy adweithiol i anghenion pobl ifanc. Y GIG sy’n arwain y gwaith hwn a chafodd ei lansio’n ffurfiol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 26 Chwefror.

Mae’r pecyn cyllid yn cynnwys £2m a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon i ddatblygu gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ag anghenion niwroddatblygiadol, gan gynnwys ADHD ac anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Bydd y gwasanaethau hyn yn helpu i leihau amseroedd aros mewn CAMHS arbenigol er mwyn gallu gweld y plant a’r bobl ifanc hynny â’r cyflyrau mwyaf cymhleth a’r anghenion clinigol mwyaf yn brydlon.

Yn rhinwedd ei swydd fel y Gweinidog Iechyd, mae Mark wedi dweud:

“Bydd y cyllid ychwanegol dwi’n ei gyhoeddi heddiw yn helpu i wneud nifer o welliannau pwysig mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed ar draws Cymru.

“Mae gwaith sylweddol yn cael ei wneud ar hyn o bryd i symud CAMHS ymlaen. Dwi wastad wedi datgan yn glir bod angen mwy na dim ond arian i ateb yr holl heriau y mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn eu hwynebu. Fodd bynnag, dyma’r newidiadau mwyaf sylweddol i wasanaethau ers blynyddoedd, a bydd sicrhau bod adnoddau priodol ar gael yn helpu i sicrhau’r canlyniadau cywir i blant a phobl ifanc.”

Mae’r buddsoddiad £7.6m mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed yn 2015-16 yn rhan o becyn cyllid ehangach werth £19.5m y mae Llywodraeth Cymru yn ei fuddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru.