Gweinidog yn cyhoeddi mwy o Gymorth i Brynu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn buddsoddi hyd at £290 miliwn yn ail gam y cynllun Cymorth i Brynu – Cymru.

Rhwng 2016 – 2021, nod y cyllid fydd cefnogi gwaith i adeiladu mwy na 6,000 o gartrefi newydd ychwanegol, gan roi hwb i ddiwydiant adeiladu Cymru a’i gwneud yn haws i filoedd o deuluoedd berchen ar gartref.

Mae ail gam Cymorth i Brynu – Cymru yn datblygu ar lwyddiant y cynllun cyfredol, gwerth £174 miliwn. Mae’r cynllun eisoes wedi cynorthwyo tua 2,400 o bobl i brynu eu cartrefi, ac mae 650 o geisiadau eraill ar y gweill.

Mae sector tai Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth; mae ystadegau diweddar yn dangos bod gwaith wedi cychwyn ar gyfanswm o 6,955 o gartrefi newydd yn ystod 2014-15, sy’n gynnydd o 20 y cant ar y flwyddyn flaenorol.

Gan gyhoeddi’r cynllun ym Mharc Llwyneliddon yng Nghaerdydd, dywedodd y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths:

“Mae’r buddsoddiad hwn heddiw o £290 miliwn yn dangos ymrwymiad y Llywodraeth hon i annog i roi hwb i’r sector tai a helpu pobl i wireddu eu breuddwyd o berchen ar eu cartrefi eu hunain. Rwy’n falch iawn bod Cymorth i Brynu – Cymru, hyd yn hyn, wedi helpu 1,784 o brynwyr i gael eu cartref cyntaf.

“Mae twf cyson i’w weld yn niwydiant adeiladu tai Cymru eisoes, a bydd cyhoeddiad heddiw yn hwb pellach i hyn drwy gynyddu’r cyflenwad o forgeisi blaendal isel sydd ar gael i bobl sy’n ceisio prynu cartref newydd. Bydd hyn yn hwb i’r diwydiant adeiladu, ond hefyd i’n heconomi gyfan, gan ddarparu miloedd o swyddi newydd a chyfleoedd hyfforddi i bobl ym mhob rhan o Gymru.”

Fel gyda’r cynllun cyfredol, bydd ail gam Cymorth i Brynu – Cymru yn parhau i ddarparu benthyciadau rhannu ecwiti o hyd at 20% o bris eiddo newydd (eiddo gwerth hyd at £300,000). Hynny yw, cynigiwn fenthyciadau o hyd at £60,000 heb log am gyfnod o bum mlynedd a chyda chyfraddau llog bychain wedi hynny.

Dywedodd Stewart Baseley, Cadeirydd Gweithredol Ffederasiwn Adeiladwyr Tai:

“Croesawn y cadarnhad y caiff y cynllun benthyciadau rhannu ecwiti Cymorth i Brynu ei barhau a’i ehangu. Mae’r cynllun yn allweddol i helpu’r diwydiant i adeiladu’r cartrefi sydd eu hangen ar Gymru.

“Os all pobol brynu, gall adeiladwyr adeiladu ac felly mae helpu mwy o bobl i brynu eu cartref cyntaf yn mynd i gynyddu faint o gartrefi gaiff eu hadeiladu. Hefyd, bydd y sicrwydd ychwanegol a fydd gan adeiladwyr a fydd yn help iddynt fuddsoddi mewn tir a llafur yn y tymor hir. Mae yna ddiffyg tai yng Nghymru a dim ond drwy adeiladu y gallwn ddechrau mynd i’r afael â hynny. Bydd cynyddu faint o dai sy’n cael eu hadeiladu hefyd yn creu mwy o swyddi ac yn hwb i economïau ym mhob rhan o Gymru.”