Gwaith adfywio yn cadarnhau safle Ynys y Barri fel cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr

Roedd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant,yn y Barri i weld y gwahaniaeth mae cyllid adfywio Llywodraeth Cymru yn ei wneud ac i gyhoeddi beth gall yr ardal ddisgwyl ei weld o ran adfywio pellach.

Mae cyllid diweddar gan Lywodraeth Cymru wedi arwain at greu ardal ddigwyddiadau, maes parcio, cabanau glan môr, gwaith i wella’r strydoedd a thirlunio, ymysg pethau eraill, gan roi hwb gwirioneddol i’r Barri, ac i Ynys y Barri yn arbennig, yn ystod tymor yr haf.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae Ynys y Barri yn ardal sydd wedi gweld buddsoddiad mawr yn nhermau adfywio dros y blynyddoedd diwethaf, ac rwy’n falch iawn o weld y gwahaniaeth y mae’r prosiectau adfywio hyn yn eu gwneud i’r ardal. Mae’n arbennig o braf gweld natur amrywiol y prosiectau sy’n cael eu datblygu, gyda glan y môr bellach yn cynnig rhywbeth i bawb.

“Mae’r buddsoddiad hwn, ynghyd â’r benthyciad o £2.1m rydyn ni wedi’i ddarparu er mwyn cyflymu’r gwaith o gwblhau ffordd gyswllt Ynys y Barri, yn golygu y bydd bobl leol ac ymwelwyr yn medru mwynhau’r cyfleusterau newydd ardderchog dros yr haf ac am nifer o flynyddoedd i ddod.”

Yn ystod ei ymweliad â’r Barri, amlinellodd y Gweinidog yr hyn y gall cymunedau ei ddisgwyl o’r Gronfa Trechu Tlodi gwerth £1 miliwn, a gyhoeddwyd gan y Gweinidog yn ddiweddar.

“Bydd y Gronfa yn caniatáu i eiddo masnachol gwag ar y brif stryd gael eu troi’n dai fforddiadwy ar gyfer o leiaf 80 o bobl, gwella Gerddi Fictoria er mwyn creu gofod chwaraeon mwy atyniadol yn yr awyr agored, creu gofod chwarae i blant yn ward Castleland a mesurau lleihau tlodi tanwydd, ymysg pethau eraill.

“Mae’r prosiectau adfywio pellach hyn yn dangos ein hymrwymiad i helpu cymunedau lleol a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran trechu tlodi a darparu gwell cyfleusterau i bobl leol.

“Mae’r gwaith a welais yma heddiw wedi creu argraff fawr arna i, ac fe fydd yn cryfhau safle Ynys y Barri fel cyrchfan boblogaidd ar gyfer ymwelwyr, ac yn helpu’r gymuned leol. Bydd y cynlluniau adfywio a amlinellwyd ar gyfer y dyfodol yn rhoi hwb bellach yn hyn o beth.”