Ffigurau newydd yn dangos bod cyrhaeddiad disgyblion ysgol uwchradd Cymru yn uwch nag erioed

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu’r ystadegau terfynol ar ganlyniadau arholiadau disgyblion 15 a 17 mlwydd oed, gan ddweud eu bod yn dangos bod perfformiad a safonau addysg yng Nghymru yn codi yn gyffredinol.

Mae’r ystadegau terfynol ar gyfer 2013/14, yn datgelu’r cynnydd mwyaf flwyddyn ar ôl blwyddyn yng nghanlyniadau pobl ifanc 15 oed yng Nghymru ers i gofnodion ddechrau gael eu cadw yn 2006/07.

Yn ôl y ffigurau, yn 2013/14, cyflawnodd 55.4 y cant o ddisgyblion 15 oed yng Nghymru drothwy Lefel 2 sy’n cynnwys gradd A*-C mewn TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg Iaith a mathemateg. Mae hyn yn golygu cynnydd o 2.7 pwynt canran ar ffigurau 2012/13 a chynnydd o 11 pwynt canran ar ffigurau 2006/07.

Mae’r sefyllfa ar gyfer disgyblion 17 mlwydd oed hefyd yn un cadarnhaol. O ran cyflawni trothwy Lefel 3, bu cynnydd o 0.6 pwynt canran ar ffigurau 2012/13.

Dywedodd Huw Lewis:

“Rwyf wedi fy nghalonogi’n fawr gan y ffigurau hyn. Maen nhw’n dangos bod perfformiad ein myfyrwyr 15 ac 17 oed yn dal i wella, a’n bod ni’n gwneud cynnydd gwirioneddol a chadarn wrth godi safonau addysg yng Nghymru ac yn cau’r bwlch rhyngon ni a Lloegr.

“Rwy’n arbennig o falch o’r canlyniadau a gafwyd ar gyfer trothwy Lefel 2 yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a mathemateg. Dyma’r prif fesur o berfformiad ysgol ac, eleni, rydyn ni wedi gweld y cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn mwyaf ers dechrau cofnodi.

“Mae gwaith ar ôl i’w wneud o hyd, wrth reswm, ac nid oes lle inni orffwys ar ein rhwyfau yn ein gwaith i wella perfformiad mewn addysg. Ond, wedi dweud hynny, hoffwn i longyfarch myfyrwyr Cymru a’u hathrawon am y gwaith caled sydd wedi’i wneud i gyflawni’r canlyniadau calonogol hyn. “

Bydd Llywodraeth Cymru yn bwydo’r data terfynol hyn ar yr arholiadau i’r system gategoreiddio ar gyfer ysgolion uwchradd. Mae’r system gategoreiddio yn helpu Llywodraeth Cymru i nodi cryfderau a gwendidau ysgolion unigol ac mae’n rhan bwysig o’i gwaith parhaus i godi perfformiad.