Cynnydd wrth dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol

Dengys ffigurau newydd sy’n cael eu cyhoeddi fod Llywodraeth Cymru’n cyflawni cryn gynnydd wrth geisio gwella lefelau cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi diolch i’r Consortia Rhanbarthol, awdurdodau lleol ac ysgolion am eu hymdrechion parhaus wrth geisio torri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol. Pwysleisiodd, fodd bynnag, fod cryn waith i’w wneud o hyd.

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn perfformio ar lefelau uwch nag erioed a bod cynnydd cyffredinol yn eu perfformiad rhwng 2013 a 2014 a chynnydd o 2 bwynt canran yng Nghyfnod Allweddol 4.

Mae’r ffigurau hefyd yn dangos bod y bwlch o safbwynt cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a’u cyd-ddisgyblion wedi lleihau ar lefel y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3.

Yn wir, ar lefel y Cyfnod Sylfaen mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyflawni ei tharged, ac yn uwch na hynny, o safbwynt lleihau’r bwlch mewn cyrhaeddiad 10% o’i gymharu â lefelau 2012 erbyn 2017. Erbyn diwedd 2014 sicrhaodd ostyngiad o 11.1%.