Cynlluniau i gefnogi 1,600 ag anableddau difrifol yng Nghymru i fyw’n annibynnol

Fydd Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am helpu mwy na 1,600 ag anableddau difrifol yng Nghymru sydd ar hyn o bryd yn dibynnu ar gronfa Llywodraeth y DU am eu hanghenion gofal pan fydd y gronfa honno’n cau y flwyddyn nesaf, cyhoeddodd Mark, yn rhinwedd ei swydd fel y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd Llywodraeth y DU yn cau’r Gronfa Byw’n Annibynnol ar 30 Mehefin 2015.

Mae’r gronfa’n talu arian parod yn uniongyrchol i bobl anabl sydd ag anghenion gofal sylweddol. Mae’n eu helpu i dalu costau’r gofal a’r cymorth y mae eu hangen arnynt neu gyflogi cynorthwyydd personol.

Mae modd defnyddio taliadau ar gyfer ystod o gymorth, gan gynnwys:

•cymorth gyda bwyta ac yfed;

•coginio a pharatoi bwyd a diod;

•cymorth i wisgo;

•glanhau, golchi dillad a gwaith tŷ arall.

Ym mis Gorffennaf eleni, roedd 1,686 o bobl yng Nghymru yn cael arian o’r gronfa, gan dderbyn ychydig dros £335 yr wythnos ar gyfartaledd i fodloni’u hanghenion.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ystod o opsiynau ar gyfer darparu cymorth y Gronfa Byw’n Annibynnol ar ôl mis Mehefin 2015. Mae’r rhain yn amrywio o drosglwyddo’r cyfrifoldeb a’r cyllid i awdurdodau lleol i sefydlu cronfa yng Nghymru sy’n debyg i’r gronfa bresennol.

Dywedodd Mark:

“Waeth beth yw’n barn am benderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gau’r Gronfa Byw’n Annibynnol, mae angen i ni gytuno a gosod trefniadau at y dyfodol yng Nghymru i gefnogi’r rheini sy’n derbyn arian o’r gronfa ar hyn o bryd i barhau i fyw’n annibynnol.

“Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i gau’r Gronfa Byw’n Annibynnol wedi achosi pryder i’r rheini sy’n derbyn cymorth. Dwi eisiau eu sicrhau ein bod ni’n ymrwymedig i sicrhau bod trefniadau priodol yn cael eu gosod mewn da bryd i fodloni eu hanghenion cymorth.

“Rwy’n annog pawb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a lleisio’u barn am y ffordd orau o fodloni anghenion pobl yn y dyfodol.”