Cynllun trwyddedu newydd

Bydd Rhentu Doeth Cymru , cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd, yn atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus rhag gosod a rheoli eiddo yng Nghymru. Hefyd, bydd yn rhoi gwybod i landlordiaid, asiantau, yn ogystal â thenantiaid, o’u cyfrifoldebau a’u hawliau.

O rwan ymlaen:

  • bydd rhaid i bob landlord preifat gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Bydd rhaid iddynt hefyd gofrestru eu heiddo
  • os bydd landlordiaid am reoli eu heiddo eu hunain, rhaid iddynt ddangos eu bod yn berson addas a phriodol i feddu ar drwydded, a chyflawni hyfforddiant cymeradwy’n llwyddiannus
  • fel arall, gallant benodi asiant trwyddedig i reoli’r eiddo ar eu rhan.

Mae gan landlordiaid ac asiantau un flwyddyn i gydymffurfio gyda’r rhwymedigaethau newydd.

Dywedodd y Gweinidog â chyfrifoldeb am dai, Lesley Griffiths:

“Mae tua un tŷ o bob saith yng Nghymru yn cael eu rhentu’n breifat, felly mae sector cryf ag arferion da yn hollbwysig.

“Dw i’n falch iawn bod Cymru’n arwain y ffordd o ran gwella safonau ac arferion yn y sector rhentu preifat. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i roi system o’i math ar waith gan ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid sy’n rheoli eiddo ac asiantau rheoli i sicrhau eu bod yn hollol ymwybodol o’u cyfrifoldebau.

“Bydd y newidiadau’n atal landlordiaid twyllodrus rhag rheoli a gosod eiddo. Bydd hyn yn helpu i warchod tenantiaid yn y sector rhentu preifat – gan gynnwys myfyrwyr, unig-rieni a theuluoedd ifanc.

“Bydd Rhentu Doeth Cymru hefyd yn cefnogi landlordiaid ac asiantau da drwy eu helpu i wybod am eu cyfrifoldebau a’u rhwymedigaethau cyfreithiol, a gwella enw da’r sector cyfan.”

Cyngor Dinas Caerdydd yw’r awdurdod trwyddedu ar gyfer Rhentu Doeth Cymru. Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, Aelod Cabinet Dinas Caerdydd dros yr Amgylchedd:

“Fel yr Awdurdod Trwyddedu ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, mae’r Cyngor yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i weithredu’r gofynion cofrestru a thrwyddedu newydd.

“Mae Cymru’n gosod y safon gyda Rhentu Doeth Cymru: bydd yn codi safonau yn y sector rhentu preifat ac mae hynny’n bwysig iawn gan ei fod yn sector y mae llawer o bobl yn dibynnu arno.

“Drwy gefnogi ac addysgu landlordiaid ac asiantau er budd tenantiaid, nod Rhentu Doeth Cymru yw gwella arferion ar draws y sector a mynd i’r afael â landlordiaid gwael sy’n rhoi enw drwg i’r sector cyfan.”

Bydd Rhentu Doeth Cymru, am y tro cyntaf, yn galluogi cynghorau lleol i bennu a nodi pob eiddo sydd ar rent yn eu hardal. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws iddynt weithio gyda landlordiaid i sicrhau safonau uchel ar draws y sector.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Dai:

“Mae gan y sector rhentu preifat rôl gynyddol bwysig o ran diwallu anghenion tai a chartrefi Cymru. Drwy’r cynllun Rhentu Doeth Cymru, bydd cynghorau lleol yn gallu pennu a nodi pob eiddo sy’n cael ei rentu’n breifat yn eu hardal.

“Mae’r cynllun newydd yn ychwanegiad da at yr opsiynau gorfodi sydd ar gael yn barod – a’r gobaith yw y bydd yn annog mwy o gydweithio rhwng cynghorau lleol a landlordiaid ac asiantau i wella gwasanaethau i denantiaid yn y sector rhentu preifat yng Nghymru.”