Cynllun gofal plant newydd gwerth £10.9 miliwn i helpu rhieni i fyd gwaith

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, yn lansio cynllun uchelgeisiol newydd gwerth £10.9 miliwn i helpu rhieni sy’n ddi-waith i gael gwaith neu hyfforddiant drwy eu helpu â’u costau gofal plant.

Bydd Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn talu am gost gofal plant tra bydd rhieni yn derbyn hyfforddiant i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael swydd.

Gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru a chronfeydd yr Undeb Ewropeaidd, bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno ledled pob awdurdod lleol yng Nghymru a disgwylir iddo helpu 6,400 o rieni economaidd anweithgar sydd dros 25 oed i fyd gwaith neu hyfforddiant dros y tair blynedd nesaf.

Unwaith y bydd y cynllun yn weithredol, bydd yn cyflogi 43 o Gynghorwyr Rhieni a Chyflogaeth. Dyma enghreifftiau o’r cymorth y gall y rhaglen ei gynnig i rieni:

•talu costau gofal plant i rieni sydd ar brofiad gwaith neu mewn addysg neu hyfforddiant

•talu costau lleoliadau gofal plant am 2-4 wythnos cyn bydd rhieni yn dechrau gwaith er mwyn helpu’r plant i ymgyfarwyddo â’r lleoliad gofal plant

•dod o hyd i’r ddarpariaeth gofal plant sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal – er enghraifft, canfod a yw teuluoedd yn gymwys am 12.5 awr o ofal plant am ddim o dan y cynllun Dechrau’n Deg

•darparu crèche symudol am ddim lle bo’n briodol

•cynnig sesiynau blasu gofal plant am ddim

•creu canolfannau gwarchod plant mewn ardaloedd lle mae angen darpariaeth o’r fath.

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths:

“Mae llawer o rieni’n dweud mai’r rhwystr pennaf sy’n eu hatal rhag mynd am hyfforddiant neu gael gwaith yw cost gofal plant.

“Rydyn ni wedi gwrando ar eu gofidiau a dyna pam rydyn ni’n lansio’r cynllun hwn heddiw a fydd yn helpu miloedd o bobl i gyflawni eu dyheadau a dianc rhag tlodi.”

Ychwanegodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt:

“Mae bron i £2 biliwn o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru dros y saith mlynedd nesaf i helpu i gryfhau ein heconomi a’r farchnad lafur. Bydd y buddsoddiad hwn gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn helpu i chwalu’r rhwystrau sy’n ei gwneud hi’n anodd i bobl gael gwaith a hyfforddiant. Bydd hefyd yn gwella rhagolygon gyrfa pobl ac yn cyfrannu at ffyniant Cymru.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i ddatblygu’r rhaglen sy’n gyfrifol am gyflogi 43 o Gynghorwyr Cyflogaeth i Rieni.

Caiff y cynllun ei gyflwyno ar gyfer rhieni economaidd anweithgar rhwng 16 a 24 oed yn hwyrach eleni.