Cynhadledd Fathemateg i ysbrydoli athrawon Mathemateg, meddai’r Gweinidog

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi dweud bod cynhadledd fathemateg ar gyfer Cymru gyfan yn rhan o’r ateb i godi safonau rhifedd yng Nghymru.

Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi ei fod yn gwahodd pob pennaeth adran mathemateg mewn ysgolion uwchradd i gynhadledd undydd fel bod ganddynt gyfle i rannu syniadau am y ffordd orau o gysylltu â’u disgyblion a gwella perfformiad mathemateg yn gyffredinol.

Cynhelir y gynhadledd, y gyntaf o’i bath yng Nghymru, ddydd Mercher 28 Ionawr.

Meddai Huw Lewis:

“Rydym wedi gwneud cynnydd pendant wrth wella perfformiad addysgol yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf, ac rwy’n falch iawn ein bod, bron iawn, wedi cau’r bwlch â Lloegr. Fodd bynnag, mae mathemateg yn un maes ble nad ydym yn gweld cynnydd cystal.

“Mae gan ein hathrawon mathemateg swyddogaeth hollbwysig i helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau y maent eu hangen i lwyddo yn y gweithle, ac mae arferion rhagorol eisoes yn digwydd yn nifer o’n hadrannau mathemateg ledled Cymru.

“Bwriad y gynhadledd hon yw lledaenu arfer da a rhoi cyfle i athrawon mathemateg ddysgu oddi wrth ei gilydd, rhannu syniadau a chlywed gan arbenigwyr yn y maes.

“Fy ngobaith yw y bydd y gynhadledd yn ysbrydoli athrawon mathemateg ac yn rhoi syniadau ymarferol iddynt ar gyfer yr ystafell ddosbarth, fel y gallant ennyn diddordeb eu disgbylion mewn mathemateg a chodi safonau rhifedd ledled y wlad.”

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu cynnal cynhadledd fathemateg ar gyfer athrawon ysgolion Cynradd yn ddiweddarach yn 2015 er mwyn helpu i hwyluso’r pontio o fathemateg yr ysgol gynradd i fathemateg yr ysgol uwchradd.

Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd y byddai’n sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i gasglu gwybodaeth am sut i wella’r ffordd y caiff mathemateg ei ddysgu a’i addysgu yng Nghymru. Bydd y grŵp yn rhoi cymorth arbenigol annibynnol fydd yn arwain at Gynllun Gweithredu ar gyfer Mathemateg yng Nghymru.