Cymru’n ailgylchu mwy nag unman arall yn y DU

Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau mwy o dai fforddiadwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei ymrwymiad i gefnogi landlordiaid cymdeithasol a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru.

Yn y Gyllideb Ddrafft yr wythnos ddiwethaf, addawodd Llywodraeth Cymru £21.7 miliwn yn ychwanegol i gynyddu nifer y tai cymdeithasol yng Nghymru. Mae disgwyl i’r buddsoddiad sylweddol hwn mewn cymdeithasau tai gefnogi’r gwaith o adeiladu mwy na 250 o dai fforddiadwy newydd, gan ddarparu llefydd diogel a braf i gannoedd o bobl fwyaf bregus Cymru.

Yn ogystal â’r gefnogaeth uchod, mae’r Gweinidog Tai, Lesley Griffiths, wedi sicrhau landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru y bydd y polisi rhent cyfredol yn parhau’r flwyddyn nesaf.

Mae’r penderfyniad hwn yn golygu y gall landlordiaid cymdeithasol barhau i fuddsoddi yn eu heiddo a sicrhau y caiff y cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru ei gynnal. Hefyd, mae’n caniatáu i landlordiaid cymdeithasol barhau i ddarparu’r gwasanaethau allweddol y maent yn eu darparu yn ogystal â chyfleoedd am swyddi a hyfforddiant. Mae hefyd yn eu galluogi i sicrhau eu bod yn bodloni safonau Llywodraeth Cymru o ran tai cymdeithasol.

Dywedodd Lesley Griffiths: “Mae darparu cartref diogel a chynnes i bobl yn un o brif flaenoriaethau’r llywodraeth hon. Dyma pam rydyn ni wedi addo £21.7m yn ychwanegol i helpu cymdeithasau tai gynyddu nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael yng Nghymru.

“Dw i’n falch o’n perthynas cadarnhaol ac adeiladol gyda landlordiaid cymdeithasol. Maent landlordiaid cymdeithasol yn werthfawr iawn ac rydyn ni’n awyddus i weithio gyda’n gilydd er budd tenantiaid.

“Mae parhau â’n polisi rhent cymdeithasol yn rhoi sefydlogrwydd i landlordiaid cymdeithasol ac mae’n eu galluogi i barhau i ddarparu’r tai fforddiadwy o safon sydd eu hangen ar deuluoedd Cymru – yn ogystal â’r gwasanaethau gwerthfawr ychwanegol y maent yn ei ddarparu i denantiaid.”

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredwr Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru: “Rydym yn falch fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu cadarnhau’r setliad rhent y cytunwyd arno’n flaenorol gan Cartrefi Cymunedol Cymru a Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17. Mae incwm rhent sicr, ynghyd â chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, yn hanfodol i gymdeithasau tai yng Nghymru – mae’r sicrwydd y mae hyn yn ei roi yn golygu y gall y sector barhau i adeiladu mwy o gartrefi a chyflawni gwasanaethau mewn cymunedau ledled Cymru.

“Mae buddsoddi mewn adeiladu tai yn rhoi hwb i’r economi yn ogystal â darparu tai fforddiadwy newydd, felly mae hyder Llywodraeth Cymru yng ngallu cymdeithasau tai i gyflawni yn braf i’w weld. Fe barhawn i weithio i weld pa effaith y bydd hyn ei chael ar ein haelodau.’