Cymru ar y trywydd iawn i gyrraedd targedau ailgylchu

Mae Cymru ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed ailgylchu nesaf, yn ôl y ffigurau gwastraff trefol dros dro diweddaraf. Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni gwelwyd awdurdodau lleol Cymru’n ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 58% o’u gwastraff trefol.

Rydym ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed blynyddol statudol nesaf sef 58% yn 2015/16.

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant:

“Mae’r ffigurau chwarterol hyn yn dangos y gallwn barhau i wella’n cyfraddau ailgylchu ac anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi. Mae’n wych gweld rhai awdurdodau lleol yn dangos bod modd cyrraedd ein targedau ailgylchu uchelgeisiol.

“Cymru yw’r unig wlad yn y DU i osod targedau ailgylchu statudol, ac rydym yn arwain y DU. Mae awdurdodau lleol Cymru eisoes yn cyfarfod y targed Ewropeaidd o ailgylchu o leiaf 50% erbyn 2020.

“Mae’n galonogol gweld gostyngiad eto yn y gwastraff cartrefi nad yw’n cael ei anfon i’w ailgylchu i 53 kilogram y person, gostyngiad o 1 kg o gymharu â’r un adeg llynedd. Mae’n allweddol lleihau’r swm o wastraff nad oes modd ei ailgylchu er mwyn creu cymdeithas sy’n ailgylchu cryn dipyn a lleihau’r gwastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

“Rhaid i ni ddiolch i aelwydydd ac awdurdodau lleol am eu hymrwymiad yn sicrhau’r ffigurau hyn. Drwy weithio i wneud y gorau o’n hadnoddau, daw manteision economaidd ac amgylcheddol i Gymru, ac rwy’n bwriadu gweithio gydag awdurdodau lleol i’w helpu i barhau i wella.”

Cyngor Sir Ddinbych sydd ar frig y tabl, gan ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio 71% o’r gwastraff trefol. Yna mae Sir Benfro â 69%, Sir Fynwy â 66% a Phen-y-bont ar Ogwr â 64%.

Mae’r ffigurau ailgylchu’n uchel yn gyffredinol rhwng mis Ebrill a mis Mehefin yn sgil ailgylchu a chompostio gwastraff gardd yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf.