Cymru 2016: Blwyddyn Antur – Grylls a Parks yn cefnogi ymgyrch Skates i wneud Cymru’n brif gartref byd antur.

Bydd Llywodraeth Cymru’n dechrau ymgyrch newydd sbon i hyrwyddo Cymru fel prif gyrchfan twristiaeth antur y byd. Bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, yn lansio cyfres o ymgyrchoedd blwyddyn ar themâu penodol gan ddechrau gyda Blwyddyn Antur yn 2016.

Yn y blynyddoedd canlynol, cynhelir ymgyrchoedd ar themâu a fydd yn hyrwyddo cryfderau mwyaf Cymru gyda digwyddiadau, gweithgareddau ac atyniadau a fydd yn canolbwyntio ar y pethau gorau a gynigir gan dwristiaeth Cymru.

I ddilyn Blwyddyn Antur 2016 cynhelir Blwyddyn Chwedloniaeth yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018.

Addawodd Mr Skates y byddai ef ei hun yn mentro ar nifer o anturiaethau er mwyn hyrwyddo Cymru fel cartref byd antur. Ac mae wedi cael cefnogaeth dau anturiaethwr amlwg, sef Bear Grylls a Richard Parks; y ddau ohonynt wedi cytuno i fod yn Llysgenhadon Antur dros Gymru yn 2016.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi yn gyson mewn atyniadau twristiaeth antur yn y blynyddoedd diwethaf sy’n rhoi Cymru ar y map fel cyrchfan antur flaenllaw. Mae gan Cymru bellach atyniadau eiconig megis Zip World a thrampolîn tanddaearol mwyaf y byd. Mae cyfleusterau Beicio Mynydd heb eu hail i’w canfod mewn canolfannau megis Coed y Brenin, BikePark Wales ac Antur Stiniog. Yr 870 o filltiroedd o Lwybr Arfordir Cymru yw’r llwybr di-dor hiraf ar hyd arfordir unrhyw wlad ac fe fydd yn chwarae rhan allweddol yn y gweithgareddau ar gyfer 2016.  Mae yna dwf  mewn cynnyrch sy’n gysylltiedig â’r llwybr yr arfordir wedi digwydd yn ddiweddar – bwytai arfordirol a chanolfannau gweithgaredd ac ymwelwyr.  Mae anturiaethau i’w cael mewn rhai o’r digwyddiadau mawr a gynhelir yng Nghymru, IronMan, Gŵyl Rhif 6 a Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Mae yna hefyd anturiaethau i bawb mewn atyniadau teuluol, Cestyll a chanolfannau bywyd gwyllt Cymru. Bydd Surf Snowdonia sydd agor yn yr haf, bydd hefyd yn ychwanegu apel newydd i gyfoeth Cymru o atyniadau.

I lansio’r Flwyddyn Antur bydd Mr Skates yn hedfan ar hyd weiren wib gyflyma’r byd yn Zip World, Velocity, Bethesda, yng nghwmni rhai o bobl amlycaf y byd twristiaeth.

Dywedodd:

“Mae’r lansiad hwn yn dangos ein huchelgais i hyrwyddo Cymru fel cartref naturiol twristiaeth antur yn 2016.

“Yn ystod y Flwyddyn Antur, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau mawr a gweithgareddau o bwysigrwydd rhyngwladol sylweddol.

“Yn sylfaen i’r flwyddyn o ymgyrchu bydd atyniadau o safon fyd-eang fel y ganolfan syrffio fewndirol fwyaf yn y byd yn Surf Snowdonia neu weiren wib gyflyma’r byd yn Zip World. Mae’e ddau atyniad hyn wedi elwa ar gymorth gan Lywodraeth Cymru.

“Yn ystod 2016 bydd trigolion Cymru ac ymwelwyr yn gallu mwynhau dathliadau canmlwyddiant geni Roald Dahl hefyd, a fydd yn cynnwys digwyddiadau ar raddfa anhygoel.

“Caiff plant eu gwahodd i gysgu dros nos mewn cestyll, amgueddfeydd ac abatai yng nghysgod arddangosfeydd am anturiaethwyr byd-eang. Bydd helwyr trysor yn cael ymuno â her i ganfod geocaches ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

“Bydd teuluoedd anturus yn gallu mwynhau picnics anferth, syllu ar y sêr, ac acrobatwyr syrcas a bydd cyfleoedd i bobl ifanc ysgrifennu am eu hanturiaethau.

“Rwy’n edrych ymlaen hefyd at gyhoeddi rhagor o fanylion am fenter a fydd yn rhoi cyfle i lond llaw o bobl lwcus ennill Tocynnau Euraid a fydd yn trawsnewid eu bywyd yn 2016 drwy gynnig profiadau cwbl unigryw, amhrisiadwy iddynt!”

Ychwanegodd y Dirprwy Weinidog:

“Ym Mlwyddyn Antur 2016 byddwn yn cydweithio â’n partneriaid i wneud yn siŵr bod unrhyw un sy’n dymuno mynd ar antur yng nghanol tirwedd godidog Cymru yn gallu gwneud hynny. Boed yn nofio gwyllt, beicio mynydd am y tro cyntaf neu archwilio mannau cudd ein gwlad, cerdded llwybr yr arfordir neu roi cynnig ar chwaraeon newydd yn yr awyr agored, byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr bod y profiad yn un bythgofiadwy i bawb.

“Rydym yn edrych ymlaen at gychwyn trafodaeth gyda’r diwydiant ar ôl gwyliau’r Pasg i weld sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd i wneud 2016 yn llwyddiant. Hefyd, byddaf yn cyhoeddi pecyn cyllid cyn bo hir a fydd yn helpu busnesau i gymryd rhan yn y cysyniad newydd hwn.”

Dywedodd Richard Parks, y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol sydd bellach yn athletwr eithafol ac anturiaethwr:

“Drwy gydol fy oes, mae tirwedd Cymru wedi fy nenu i ar bob math o anturiaethau. Dwi wedi ymarfer yn galed gyda chwaraewyr rygbi eraill ar dwyni tywod Merthyr Mawr, rhuthro lawr llwybrau a ffyrdd Cymru ar fy meiciau, ac wedi hyfforddi mewn amodau caled iawn ym Mannau Brycheiniog ac Eryri. Mewn gair, mae Cymru wedi helpu i greu’r person ydw i heddiw.

“Mae’n anrhydedd mawr cael bod yn Llysgennad y Flwyddyn Antur ac yn fraint cael helpu i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan antur sydd gyda’r gorau yn y byd. Mae ‘antur’ yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb ohonom; does dim rhaid iddo fod her eithafol. Yn syml, bydd unrhyw un sy’n dewis camu allan o’i fywyd bob dydd a mentro yn cael cyfle i fod yn fwy actif, gan dyfu fel unigolyn a dysgu mwy am y byd o’n cwmpas.”

Yn olaf, ychwanegodd:

“Rwy’n falch o gario baner Cymru ar bob un o’m teithiau antur i rai o’r mannau mwyaf pellennig a syfrdanol y blaned. Ac eto, rwy’n dal i synnu wrth weld cymaint sydd gan Gymru i’w gynnig i ni, ar ein stepen drws.”

Dywedodd Bear Grylls, sy’n eicon antur ledled y byd:

“Pan ewch chi â phobl tu allan a’u hannog i gael ‘chydig o antur, maen nhw’n dysgu sgiliau fel positifrwydd, dewrder, dyfalbarhad a dyfeisgarwch. Drwy gymryd rhan mewn antur, mae pobl yn cael eu grymuso ac yn cael hyder a balchder yn eu hunain. Wrth dreulio amser yn gwneud rhywbeth gwahanol a herio eich hunan gallwch ddysgu llawer am eich hunan. Rydw i wedi profiadau anhygoel yng Nghymru gyda fy Academi Goroesi i. Mae’r tirlun hardd, garw a gwyllt yng Nghymru’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau ac anturiaethau o bob math. Mae’n bleser cael bod yn llysgennad am y flwyddyn nesaf, yng Nghymru mae’r antur yn dechrau yn 2016.”

Yn ôl Adroddiad Miller, a gomisiynwyd gan Croeso Cymru a Sefydliad Twristiaeth Antur Cymru, mae twristiaeth antur yn elfen bwysig o economi Cymru. Mae’r gweithgareddau hyn yn werth £481 miliwn ac yn cynnal 8,243 o swyddi. Byddan nhw’n parhau i dyfu mewn pwysigrwydd wrth i’r sector gweithgareddau awyr agored dyfu.