Cyhoeddi pwy fydd tenantiaid cyntaf GloWorks – canolfan newydd Llywodraeth Cymru ym Mae Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol

Boom Pictures a Sequence – dau gwmni blaenllaw yn sector y diwydiannau creadigol yng Nghymru – fydd tenantiaid cyntaf GloWorks – canolfan newydd arloesol Llywodraeth Cymru ar lan y dŵr yng nghanol Porth Teigr, Bae Caerdydd.

Boom Pictures fydd tenantiaid y tri llawr uchaf, a fydd yn gartref i 110 o staff, a Sequence fydd y tenantiaid ar yr ail lawr, a fydd yn gartref i hanner cant o aelodau o staff.

Mae’n golygu bod 80% o’r swyddfeydd yn y ganolfan newydd, a fydd yn agor yn swyddogol yn yr hydref, yn llawn.

GloWorks yw canolfan newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiannau creadigol. Saif y datblygiad hwn, sy’n 32,000 o droedfeddi sgwâr, gyferbyn â Stiwdios Porth y Rhath, sef y ganolfan 170,000 o droedfeddi sgwâr sydd gan y BBC ym Mhorth Teigr er mwyn cynhyrchu dramâu.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Pleser o’r mwyaf yw cael croesawu Boom Pictures a Sequence i GloWorks. Mae’r ddau gwmni hyn o Gymru wedi cael cryn lwyddiant, gan feithrin doniau lleol, cyflogi pobl leol a gwneud cyfraniad pwysig i’r sector yng Nghymru ac i economi ehangach Cymru.

“Mae gennym fusnesau creadigol hynod dalentog a dynamig yng Nghymru a’n bwriad, wrth inni fuddsoddi yn GloWorks, yw helpu’r sector i dyfu mewn modd cynaliadwy.

“Rydyn ni am ddatblygu clwstwr cryf a ffyniannus o fusnesau creadigol, a bydd y ganolfan newydd hon yn cynnig amgylchedd lle gellir cydweithredu a meithrin cysylltiadau. Mae’n lleoliad gwych lle gall cwmnïau sy’n gweithio ar draws y sector hwn fynd ati i ddatblygu eu busnesau.”

Prif nod strategol GloWorks yw dod â busnesau creadigol annibynnol ynghyd ger Stiwdios Porth y Rhath y BBC, ac ITV Cymru, ym Mae Caerdydd, gan roi cyfleoedd i’r cwmnïau hynny dyfu drwy rwydweithio a chomisiynu darlledwyr, a chan greu canolbwynt ar gyfer mewnfuddsoddiad yn y sector creadigol yng Nghymru.

Mae’n cynnig lle i fusnesau creadigol a busnesau newydd fedru cydweithio’n agosach a chreu swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc dalentog yng Nghymru. Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt gydag amrywiaeth o fusnesau yn y diwydiant teledu, y diwydiant cyfryngau digidol a’r diwydiannau creadigol ehangach ynglŷn â’r swyddfeydd sydd ar gael ar y llawr cyntaf ar gyfer busnesau bach.

Dywedodd Huw Eurig Davies, un o Gyd-sylfaenwyr Boom Pictures:

“Dw i’n hynod falch ein bod yn symud ein pencadlys i GloWorks. Mae Boom Pictures yn cyflogi rhai o’r bobl fwyaf dawnus yn y sector creadigol, gan gynhyrchu cynnwys o’r safon uchaf un ar gyfer darlledwyr a chleientiaid yma yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol. Bydd gweithio o’r datblygiad newydd cyffrous hwn yn siŵr o roi hwb pellach i greadigrwydd ein cwmni ac i’w lwyddiant yn y tymor hir.”

Dywedodd Paul Thomas, Cyfarwyddwr Gwerthu a Marchnata gyda chwmni Sequence:

“Hoffwn i longyfarch Llywodraeth Cymru am fentro ac am fuddsoddi yn y ganolfan hon, er mwyn dod â busnesau creadigol annibynnol ynghyd ger canolfannau’r BBC ac ITV Cymru a hyrwyddo twf y diwydiant.

“Mae’n bleser cael bod yn rhan o’r prosiect newydd hwn a dw i’n teimlo bod hwn yn ddatblygiad gwych ar gyfer ein busnes. Dw i’n eithaf ffyddiog y byddwn yn elwa ar fod yn rhan o gymuned greadigol Porth Teigr, sy’n prysur dyfu, ac ar ein hennill hefyd yn sgil y cyfleoedd i’n busnes rwydweithio a chydweithio.

“Rydyn ni’n disgwyl i’r datblygiad hwn ein helpu i ddenu mwy o fusnes, gan greu rhagor o swyddi a denu’r doniau gorau i’r ardal.”