Cyhoeddi hwb i’r sector datblygu gemau yng Nghymru wrth i ddirprwyaeth fasnach lwyddiannus ddychwelyd o San Francisco

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth ariannol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf i gynnal momentwm Sioe Datblygu Gemau Cymru, sef sioe genedlaethol a rhyngwladol i hyrwyddo’r ddawn a’r arbenigedd sydd ar gael yng Nghymru yn y sector hwn.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, y bydd y cymorth ariannol hwn yn sicrhau bod y sioe’n parhau fel un o’r prif ddigwyddiadau blynyddol annibynnol yng nghalendr Gemau’r Deyrnas Unedig (DU) ac yn adeiladu ar ei lwyddiannau hyd yn hyn.

Meddai Mrs Hart:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu’r sector gemau yng Nghymru sy’n elfen uchel ei broffil a’i werth o’r diwydiannau creadigol sy’n tyfu’n gyflym. Mae gennym ddoniau sylweddol yng Nghymru sy’n cael eu meithrin gan ein sefydliadau addysg bellach ac uwch ac mae gennym hefyd glwstwr o gwmnïau llwyddiannus iawn sy’n gweithio mewn marchnad fyd-eang gystadleuol iawn.

“Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru’n cefnogi Sioe Ddatblygu Cymru. Mae’r sioe’n denu cannoedd o gynrychiolwyr bob blwyddyn ac yn darparu fforwm ar gyfer datblygu busnesau gemau Cymru a chyfnewid syniadau creadigol yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn llwyfan gwych i hyrwyddo’r hyn y gall Gymru ei gynnig i gwmnïau fel lleoliad busnes.”

Daw’r newyddion ar ôl taith fasnach lwyddiannus gan Lywodraeth Cymru i Gynhadledd Datblygwyr Gemau (GDC) yn San Francisco – y gynhadledd flynyddol fwyaf ar gyfer datblygwyr gemau fideo proffesiynol.

Gwnaeth un deg pedwar o gwmnïau o Gymru gymryd rhan yn y digwyddiad, a’r cwmni Wales Interactive o Bencoed oedd yr unig gwmni o’r DU i gael eu gwahodd gan Microsoft i arddangos eu gêm ddiweddaraf, sef Soul Axiom, ar stondin Xbox. Roeddent hefyd yn un o ddim ond pedwar o gwmnïau o’r DU a wnaeth gynrychioli Xbox gyda’u gemau yn y digwyddiad.

Dywedodd David Banner, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Wales Interactive, ei fod yn gamp aruthrol i’r cwmni – sy’n datblygu ac yn cyhoeddi gemau fideo ac wedi ennill gwobrau lu – a’i fod wedi bod o help mawr i godi proffil eu gêm ddiweddaraf a’u stiwdio.

Dywedodd:

“Mae hyn, yn ei dro, wedi codi ymwybyddiaeth o ddiwydiant gemau Cymru yn fyd-eang ac wedi dangos bod y sector newydd hwn yng Nghymru yn gallu cystadlu ar lwyfan y byd. Cafodd y cwmni gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Datblygu Digidol i ddatblygu Soul Axiom, ac mae’n dda gweld y gêm yn cael cymaint o ganmoliaeth yn y digwyddiad.”

Disgrifiwyd Soul Axiom fel gêm rymus a chyffrous sydd ag arddull weledol hardd sy’n gweddu i’w chysyniad uchel.

Ychwanegodd David Banner:

“Cafodd y gêm ei chreu’n llwyr yn ein stiwdio ym Mhencoed gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a wnaeth ein galluogi i gynhyrchu’r gêm gonsol aml-lwyfan gyntaf o’i safon a ddatblygwyd yng Nghymru.”

Cafodd cwmni Dakko Dakko o Gaerdydd gyfleoedd busnes newydd yn y gynhadledd hefyd. Cafodd ‘Scram Kitty DX’, fersiwn newydd o’r gêm fideo Playstation nodedig ‘Scram Kitty’, ei lansio ar yr un pryd â’r gynhadledd. Crëwyd y gêm gyda chymorth gan Gronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Rhodri Broadbent, sylfaenydd Dakko Dakko:

“Fe wnaeth ennyn llawer iawn o ddiddordeb, ac roedd cael bod yn y sioe yn fodd i ni barhau â thrafodaethau gyda phartneriaid allweddol a meithrin cysylltiadau newydd â darpar bartneriaid ar gyfer ein gêm newydd – sef ‘Project Serpent’ – sydd wrthi’n cael ei datblygu.