Cwmni gwasanaethau ariannol newydd yn agor prif swyddfa yng Nghaerdydd a chreu bron naw deg o swyddi newydd

Mae Open Resolution – cwmni gwasanaethau ariannol newydd – am agor ei brif swyddfa a’i ganolfan gweithredu yng Nghaerdydd gan greu bron naw deg o swyddi, a hynny gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Mae Open Resolution – cwmni gwasanaethau ariannol newydd – am agor ei brif swyddfa a’i ganolfan gweithredu yng Nghaerdydd gan greu bron naw deg o swyddi, a hynny gyda chymorth Llywodraeth Cymru, cyhoeddodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, heddiw.

Mae’r busnes yn arbenigo mewn cynnig gwasanaeth cywiro ffeiliau credyd – gwirio, dilysu a chywiro sgôr credyd unigolion.

Caiff degau o filiynau o archwiliadau credyd eu cynnal bob blwyddyn gan amrywiaeth eang o gwmnïau a sefydliadau a chaiff canran uchel ohonynt eu hasesu ar sail gwybodaeth anghywir neu anghyflawn mewn ffeiliau credyd.

O ganlyniad, gwrthodir rhoi credyd, nwyddau a gwasanaethau i lawer, neu cânt eu cynnig yn ôl cyfraddau a thelerau eilaidd. Gall hefyd amharu’n arw ar allu pobl i gael gwaith.

Mae gwasanaethau cywiro ffeiliau credyd yn ddiwydiant anferth, gwerth biliynau o ddoleri yn UDA, ond mae’n faes cymharol newydd yn y DU sydd â’r potensial i dyfu’n sylweddol.

Mae Open Resolution wedi buddsoddi £375,000 yn y fenter, a fydd yn cyflogi 89 o swyddi, ac mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £250,000 ychwanegol o gyllid busnes er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cael ei leoli yng Nghymru, gan fod y cwmni wedi ystyried lleoli’r swyddogaeth gwerthu i ddarparwr trydydd parti yn India.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Mae hyn yn newyddion gwych ac yn fuddsoddiad pwysig arall yn y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru. Rwy’n falch iawn bod y cymorth ariannol a roddodd Llywodraeth Cymru wedi helpu i ddenu swyddogaethau prif swyddfa Open Resolution i Gaerdydd.

“Mae’r gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yn sector economaidd allweddol sydd â’r potensial i dyfu’n sylweddol. Rydym yn creu’r amgylchedd gorau i hybu twf busnesau a sicrhau bod cwmnïau sydd am ehangu neu adleoli’n dewis dod i Gymru.

“ Mae gennym gynnig cryf iawn ac o gofio am y buddsoddiad o £1.5 biliwn i drydaneiddio’r brif reilffordd rhwng Caerdydd a Llundain, ynghyd â chynllun Crossrail, dim ond dwy awr o daith sydd rhwng Caerdydd a marchnadoedd gwasanaethau ariannol a phroffesiynol Llundain a Canary Wharf.

“Rydym yn croesawu Open Resolution fel ychwanegiad at y sector, ac sydd â chynlluniau i ehangu’n gyflym a chreu nifer sylweddol o swyddi newydd a dymunaf bob llwyddiant iddo.”

Sefydlwyd Open Resolution, a drwyddedir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, gan Steve Bloor, un o gyfarwyddwyr Independent Financial Resolutions (IFR) Group Caerdydd.

Mae IFR, sydd wedi’i leoli yn Ardal Fenter Canol Caerdydd, wedi cytuno y gall Open Resolution ddefnyddio rhywfaint o’i seilwaith a’i adnoddau presennol ar y dechrau gan gynnwys TGCh, gwasanaethau teleffon a’i wefan i leihau eu costau cychwynnol ac i’w helpu i ddechrau darparu gwasanaethau’n gynt. Yna, bydd Open Resolution yn datblygu’r busnes a gweithredu’n gwbl annibynnol.

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Steve Bloor:

“Roedd yr arian a gawsom gan Lywodraeth Cymru yn rhan dyngedfennol o’n penderfyniad i leoli’r busnes yng Nghymru yn hytrach na’i roi yn nwylo trydydd parti ac rydym yn gobeithio lansio’r busnes yn yr hydref a chreu swyddi dros y deunaw mis nesaf.

“Un o’n hamcanion yw dysgu pobl am bwysigrwydd eu sgôr credyd – ni ddylech gymryd yn ganiataol bod eich sgôr yn gywir gan fod ymchwil yn dangos bod nifer o ffeiliau credyd yn cynnwys gwybodaeth anghywir.

“Gall hyn ddylanwadu ar nifer o agweddau ar eich bywyd ac effeithio ar bopeth, o gael morgais i gael cytundeb ffôn symudol, o rentu tŷ i gael swydd.

“Mae cannoedd o filiynau o bobl sy’n gofyn am gredyd bob mis yn cael eu gwrthod ac, yn y gorffennol, nid oedd modd helpu pobl i wirio a dilysu eu sgôr.

“Mae’n bosibl cael gwybod beth yw’ch sgôr credyd ond nid yw’n hawdd cywiro camgymeriadau, a dyna pryd y gallant fanteisio ar eich sgiliau a’n harbenigedd ni.”

Bydd Open Resolution yn cynnig gwasanaeth ar-lein ac mae cynlluniau ar y gweill i gydweithio â gwasanaethau ariannol eraill i helpu cwsmeriaid i leihau eu gwariant drwy sicrhau morgeisi rhatach, credyd a gwasanaethau eraill wedi i’w ffeiliau credyd gael eu cywiro.

Bydd y cwmni’n dechrau recriwtio ar unwaith ac os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am swydd, dylech anfon eich manylion drwy’r e-bost at [email protected]