Chloe yw rhif 10,000 i gael cyfle o dan raglen Twf Swyddi Cymru, wrth iddi gael ei swydd ddylunio ddelfrydol

Er iddi ennill gradd, roedd Chloe Bignell o Lanelli yn ddi-waith am flwyddyn cyn cael ei swydd ddelfrydol a chael bod yn westai er anrhydedd mewn digwyddiad i ddathlu carreg filltir yn hanes Twf Swyddi Cymru.

Chloe yw rhif 10,000 i gael swydd o dan raglen Twf Swyddi Cymru, sef rhaglen Llywodraeth Cymru a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Nod y rhaglen hon yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddi-waith gael swydd gyda chyflog am gyfnod o chwe mis.

Roedd Chloe, sy’n 22 oed, yn westai er anrhydedd mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Pierhead ym Mae Caerdydd wythnos ddiwethaf, gyda Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones, a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates yn bresennol.

Roedd pobl ifanc a chyflogwyr o bob rhan o Gymru wedi eu gwahodd i’r digwyddiad i ddathlu eu llwyddiant o dan y rhaglen gyflogi ieuenctid flaengar hon.

Roedd Chloe, sy’n byw yn Llanerch, wedi ennill gradd 2:1 mewn Dylunio Graffeg o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, cyn treulio’r 12 mis nesaf yn ceisio cael ei swydd gyntaf yn y diwydiant.“Roeddwn i’n anfon tua un CV yr wythnos, gan ymgeisio am 30 o swyddi yn yr ardal leol. Ond ches i ddim un gwahoddiad i gyfweliad,” dywedodd.

“Roeddwn wedi mynd i deimlo bod neb yn fodlon cynnig swydd i ddylunydd ifanc heb fod ganddo o leiaf bum mlynedd o brofiad. Roeddwn i’n dechrau meddwl y byddai’n rhaid imi dderbyn unrhyw swydd oedd yn cael ei chynnig imi. Roeddwn i ar fin gwneud cais am swydd yn y llyfrgell leol, rhywbeth nad oedd ag unrhyw gysylltiad â’r hyn roeddwn i wedi gweithio’n galed i’w astudio.

“Roedd yn anodd bod yn ddi-waith ac roeddwn i’n dechrau colli golwg ar yr hyn roeddwn i wedi bod mor awyddus i’w wneud. Roeddwn i’n meddwl gadael y maes dylunio yn gyfan gwbl gan nad oedd yn ymddangos ei bod yn bosibl cael gyrfa ynddo.”

Ond cyn i hynny ddigwydd, clywodd Chloe am raglen Twf Swyddi Cymru a oedd yn cynnig cyfle i gael swydd am gyfnod o chwe mis gyda’r cwmni dylunio ATECH Signs yn Llanelli. Bellach mae wedi dechrau gweithio fel dylunydd iau, gyda’r posibilrwydd o gael swydd barhaol.

Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae 82% o’r bobl ifanc sy’n gweithio yn y sector preifat wedi symud ymlaen i swydd fwy parhaol, prentisiaeth neu ryw fath o addysg bellach ar ôl i’w chwe mis o dan Twf Swyddi Cymru ddod i ben.

“Dw i wrth fy modd gyda’r swydd.” dywedodd Chloe. “Ar hyn o bryd, dw i’n gweithio ar Mini sy’n cael ei droi’n gar rasio. Mae wedi bod yn gyffrous iawn. Fy ngwaith i yw sicrhau bod y graffeg yn gydnaws â’r gwaith metel sydd wedi ei newid yn sylweddol – mae’r cwsmer yn rhywun sy’n caru Minis a’r byd rasio fel ei gilydd.”

Drwy Hyfforddiant Cambrian y cafodd Chloe gynnig y swydd gyda’r cwmni, sydd â safle ar Barc Diwydiannol Trostre. “Wnes i ddim meddwl ddwywaith cyn bachu’r cyfle,” dywedodd.

“Mae wedi rhoi’r cyfle imi ddewis gyrfa na fyddwn i wedi ei chael fel arall, a dw i wir yn mwynhau’r gwaith. Mae’r bobl dw i’n gweithio gyda nhw yn ffantastig, a dw i’n cael dysgu ganddyn nhw wrth fynd ymlaen – mae llawer i’w ddysgu a dw i eisoes wedi dysgu llawer o sgiliau ymarferol.

“Pan dw i’n gwneud rhywbeth creadigol dw i hapusaf, a chelf oedd  un o’m hoff bynciau yn yr ysgol. Pan oeddwn i’n iau, doeddwn i ddim yn gwybod ei fod yn rhywbeth y gallwn i gael fy nhalu am ei wneud bob dydd.”

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

“Mae Twf Swyddi Cymru wedi bod yn llwyddiant digamsyniol. Dw i mor falch o weld bod cynifer o bobl ifanc wedi eu helpu i  gael gwaith ystyrlon sy’n talu cyflog iddyn nhw, a bod hynny’n gallu arwain at swydd barhaol.

“Does dim amheuaeth pa mor effeithiol yw’r rhaglen o ran lleihau nifer y bobl ifanc sy’n ddi-waith. Ni fyddai’r cyfleoedd hyn wedi bodoli oni bai am Twf Swyddi Cymru. Holl bwrpas y digwyddiad heddiw  yw dathlu llwyddiant pobl ifanc fel Chloe, ac wrth gwrs eu cyflogwyr. Heb eu cymorth, eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd nhw, ni fyddai Twf Swyddi Cymru yn gymaint o lwyddiant”.