Bydd Cynhadledd Fuddsoddi Cymru 2014 yn llwyfan byd-eang ar gyfer arloesedd a sgiliau o Gymru

Cwch cyflym sy’n troi’n llong danfor fodern a fyddai’n addas i James Bond, a’r beic metel cyntaf yn y DU i’w greu gan argraffydd 3D – dyna ddwy o’r dyfeisiau technolegol arloesol a ddatblygwyd yng Nghymru a fydd yn cael eu harddangos yng Nghynhadledd Fuddsoddi Cymru 2014

Cynhelir y gynhadledd (20-21 Tachwedd) yng Ngwesty’r Celtic Manor, gyda chymorth Llywodraethau Cymru a’r DU. Bydd dros 250 o fuddsoddwyr, arweinwyr busnes a gweinidogion o bob cwr o’r byd yn bresennol, ac fe fydd yn adeiladu ar y sylw a roddwyd i Gymru yn ystod uwchgynhadledd NATO.

Bydd yn cynnig llwyfan byd-eang i arddangos dyfeisgarwch a sgiliau Cymru, gyda rhai o’r cynnyrch a’r technolegau a ddatblygwyd yma yn rhan o arddangosfa sy’n cyd-fynd â’r gynhadledd.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart:

“Mae’r detholiad bach hwn o gynnyrch a thechnolegau unigryw a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yng Nghymru yn hysbyseb ardderchog ar gyfer y gallu a’r arbenigedd sydd yng Nghymru. Mae’n dangos yn glir bod gan Gymru’r sgiliau, y dechnoleg a’r arbenigedd angenrheidiol ar gyfer busnesau llwyddiannus, a’i bod yn lleoliad gwych ar gyfer cwmnïau arloesol sydd am fuddsoddi.”

Ymysg y rhestr o gynnyrch arloesol a ddewiswyd hyd yma mae’r canlynol:

Airbus (Broughton) – Bydd Airbus yn arddangos model o’r awyren eiconig A380 – awyren deithio fwya’r byd. Mae 6000 o bobl yn gweithio ar safle Airbus ym Mrychdyn, yn y Gogledd-ddwyrain – dyma un o’r ffatrïoedd mwyaf o’r fath yn y Deyrnas Unedig, ac yno yr adeiladir dros 1,000 o adenydd y flwyddyn i awyrennau Airbus. Dros y 15 mlynedd diwethaf buddsdoddwyd £1.9 biliwn yn y safle i greu cyfleuster gweithgynhyrchu o’r radd flaenaf sy’n gallu cystadlu ar lefel byd-eang. Mae gan eu chwaer-gwmni, Airbus Defence and Space, safle yng Nghasnewydd sy’n ganolfan byd-eang ar gyfer cyfathrebu diogel ac arloesi technolegol.

Concrete Canvas (Pontypridd) – Mae Concrete Canvas® yn perthyn i ddosbarth newydd chwyldroadol o ddeunydd adeiladu o’r enw “Geosynthetic Cementitious Composite Mats” (GCCMs). Mae’n ddefnydd hyblyg wedi’i dreiddio â choncrid sy’n caledu o’i gymysgu â dŵr i ffurfio haenen goncrid denau a gwydn sy’n gallu gwrthsefyll tân a dŵr. Yn y bôn, yr hyn ydyw yw rholyn o goncrid. Mae GCCM Concrete Canvas® yn hawdd ei ddefnyddio, yn ecogyfeillgar, yn gost effeithiol ac yn cymryd hyd at 10 gwaith yn llai o amser i’w osod na deunyddiau cyfatebol.

Project Enduro (Abertawe) – Beic mynydd pedair olwyn sy’n defnyddio disgyrchiant i’w yrru, ar gyfer pobl anabl a phobl nad yw’n anabl sy’n mwynhau chwaraeon eithafol. Darlithydd yng Ngholeg Gŵyr, Calvin Williams – beiciwr mynydd sy’n gaeth i gadair olwyn ar ôl cael damwain – sy’n gyfrifol am y prosiect. Mae’n cael ei ddatblygu gan bartneriaeth sy’n cynnwys Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg y Drindod Dewi Sant Abertawe, gydag arian Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.

Raspberry Pi (Pencoed) – Cyfrifiadur bach maint cerdyn credyd – un o’r cyfrifiaduron personol lleiaf yn y byd – sy’n dysgu myfyrwyr i raglennu cyfrifiaduron, ac sy’n cael ei wneud yng Nghanolfan Dechnoleg Sony UK.

Renishaw – (Meisgyn, ger Caerdydd) – Cwmni peirianneg fanwl byd-eang, ac unig gwmni’r DU sy’n cynhyrchu peiriannau argraffu 3D metel. Drwy gydweithrediad ag Empire Cycles, mae wedi creu ffrâm beic fetel gyntaf y byd drwy argraffydd 3D. Bydd y beic yn cael ei arddangos yn y gynhadledd.

Scubacraft (Ynys Môn) – Mae’r cwmni wedi dylunio cenhedlaeth newydd o gerbydau dŵr rhyfeddol, gan gyfuno cyflymder ar wyneb y dŵr gyda’r gallu i fynd o dan y dŵr. Mae’n defnyddio technoleg dan batent i’w alluogi i drawsnewid o gerbyd ar gyfer wyneb y dŵr i gerbyd tanddwr. Gall deithio ar gyflymder o 50 not ar yr wyneb a 8 not o dan y dŵr, ac mae’n cymryd llai na 15 eiliad i godi i’r wyneb.

Sure Chill (Tywyn) – Cwmni sydd wedi datblygu technoleg oeri unigryw ar gyfer cynnal oergelloedd heb bŵer am 10 diwrnod neu fwy, gan sicrhau bod meddyginiaeth a brechiadau sy’n gallu achub bywydau yn cael eu cadw ar y tymheredd cywir. Dyfarnwyd $1.4 miliwn iddo gan Ymddiriedolaeth Bill & Melinda Gates er mwyn defnyddio’r dechnoleg arloesol i ddatblygu oergell sy’n medru gweithio am dros 35 diwrnod heb bŵer.

View Holographics (Llanelwy) – Darparwr blaenllaw o systemau holograffeg a delweddau 3D anhygoel i’w defnyddio ym meysydd Hysbysebu a Manwerthu; Addysg; Gwyddoniaeth a Meddygaeth; Peirianneg; Amgueddfeydd a Threftadaeth. Yr argraffydd laser yw’r unig un o’i fath yn y byd, ac mae’r cwmni ar hyn o bryd yn gweithio ar ddyblygwr holograffeg er mwyn gallu cynhyrchu symiau uchel o holograffau mewn ffordd cost effeithiol – eto am y tro cyntaf.