Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru o fudd i gleifion a disgyblion Caerdydd Jane Hutt

Yn ddiweddar, gwelodd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, yn uniongyrchol sut y mae buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru’n gweddnewid profiadau cleifion a disgyblion yng Nghaerdydd a sut y mae’r gymuned leol yn elwa hefyd.

Ymwelodd y Gweinidog ag Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru a chael taith o gwmpas cyfleusterau Cam 2 sydd wedi agor yn ddiweddar. Cafodd yr ail gam arian cyfalaf o £64m oddi wrth Lywodraeth Cymru, gan helpu i adeiladu amgylchedd modern, pum llawr sydd â chanolbwynt ar y plentyn. Disgwylir i’r adeilad newydd ragori ar safonau cenedlaethol a rhyngwladol.

Dywedodd Jane Hutt:

“Mae ein rhaglen wedi’i thargedu o fuddsoddi cyfalaf yn dal i wneud gwahaniaeth o bwys i ansawdd bywyd pobl yng Nghymru.   Dros y misoedd diwethaf fel rhan o Daith y Gyllideb 2015, rwyf wedi ymweld â gwahanol brosiectau ledled Cymru a gweld drosof fy hun y manteision sydd wedi deillio o’n harian cyfalaf – ni fu heddiw’n eithriad yn hyn o beth.

“Roeddwn wrth fy modd yn ymweld ag ysbyty plant Cymru lle mae gwaith wedi cael ei gwblhau’n ddiweddar. Mae’r cyfleusterau sydd yma’n drawiadol iawn ac rydym yn ymfalchïo yn ein buddsoddiad ynddynt. O ganlyniad i’r buddsoddiad hwn, mae plant nid yn unig o Gaerdydd ond o Gymru benbaladr yn gallu elwa ar ofal o’r radd flaenaf, gan eu helpu i deimlo’n gartrefol ar adeg sy’n gallu bod yn anodd i bobl ifanc.”

Yn ystod ei hymweliad, gwelodd y Gweinidog sut y mae arian Buddsoddi i Arbed, gwerth £252,000, ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ddefnyddio i osod goleuadau LED yn yr Ysbyty Plant newydd yng Nghymru a thwneli tanddaearol yn y prif ysbyty. Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau bydd yr arian yn galluogi’r bwrdd iechyd prifysgol i gyflawni ei ymrwymiad i leihau o leiaf 250 tunnell a £50,000 y flwyddyn ar ei allyriadau carbon a’i gostau ynni.

Ymwelodd y Gweinidog hefyd ag ysgol gynradd newydd Pontprennau sydd wedi cael cyllid o dros £4m oddi wrth Lywodraeth Cymru trwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Er bod yr ardal wedi ehangu’n sylweddol ers dechrau’r 1990au, ni fu gan yr ardal unrhyw ddarpariaeth i blant cynradd. O ganlyniad bu angen i’r plant deithio y tu allan i’w hardal leol i gael eu haddysg.

Cafodd yr ysgol newydd sbon ei chyfuno â’r ganolfan gymunedol flaenorol ym Mhontprennau i fod yn un o’r ysgolion cyntaf yng Nghaerdydd i fod â chanolbwynt pendant ar y gymuned. Agorodd yr ysgol newydd ym mis Medi ac o dan ei cham cyntaf caiff 60 o ddisgyblion eu derbyn i’r ysgol bob blwyddyn, gyda 48 o leoedd meithrin amser llawn ar gael.

Dywedodd Jane Hutt:

“Trwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif, rydym yn buddsoddi £1.4 biliwn i ailadeiladu ac ailwampio dros 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru – y rhaglen fwyaf uchelgeisiol o wella ac ailwampio adeiladau ysgol ers y 1960au.

Mae hyn yn parhau â’n hymrwymiad i fuddsoddi, sydd wed bod o fudd i dros 50,000 o ddysgwyr yng Nghymru dros oes y Llywodraeth hon.

“Mae’r ysgol gynradd sydd newydd agor ym Mhontprennau, gyda chymorth buddsoddiad o dros £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig amgylchedd dysgu rhagorol ynghyd â’r cyfleoedd addysgol gorau posibl i’n dysgwyr ieuaf. Gyda’r ysgol wrth galon y gymuned leol, bydd preswylwyr lleol hefyd yn elwa ar y cyfleusterau modern hyn.”